ООО Научно Производственная Компания
«Карбо и Крепь»

Адрес: 01013, г. Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5\330

e-mail: i.b.t@carbokrep.com.ua

Тел: +38 099 222 02 50.

Увага акціонерів

ПрАТ «Карбо та Кріплення»

За рішенням Наглядової ради (Протокол № 3-2014 від 14.02.2014 р.) 26 березня 2014 року о 9.00 годині в актовій залі адміністративної будівлі відбудуться Загальні збори акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Карбо та Кріплення». Реєстрація акціонерів починається о 8.30год. та закінчується о 9.00год., за адресою: 86193, м.Макіївка, вул. Дорожня 1 «б».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 21 березня 2014 року у порядку встановленому законодавством про Депозитарну систему України.

Порядок денний:

 1. Обрання секретаря та голови Загальних зборів акціонерів Товариства;
 2. Обрання членів лічильної комісії;
 3. Затвердження звіту керуючого про результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
 4. Затвердження аудиторського висновку про фінансовий стан Товариства за 2013 рік;
 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік;
 6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
 7. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
 9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 10. Обрання Ревізора Товариства;
 11. Прийняття рішення про оцінку майна Товариства;
 12. Прийняття рішення про пайову участь Товариства власним майном;
 13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 14. Внесення змін до Статуту Товариства.

Ознайомлення з матеріалами до порядку денного проводиться за адресою: 86193, м.Макіївка, вул. Дорожня 1 «б», в актовій залі адміністративної будівлі, з пн.- пт. з 8.00 до 17.00. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного керуючий Хацько В.П.:

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 49342 49876
Основні засоби 15697 13493
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9683 10427
Сумарна дебіторська заборгованість 22991 23104
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 28
Нерозподілений прибуток 21109 19513
Власний капітал 27984 26388
Статутний капітал 5500 5500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 19493 21489
Чистий прибуток (збиток) 1453 2954
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 98 100

З повагою, Керуючий

Хацько В.П.