Адрес: 86193, п. Свердлово, г. Макеевка, Донецкая обл., Украина. e-mail: postmaster@carbokrep.com.ua

Тел: +38 062 2102653, +38 062 2102654, +38 062 2102657, +38 0623 284524. +38 068 9402424, +38 067 6297200.

Увага акціонерів

ПрАТ «Карбо та Кріплення»

За рішенням Наглядової ради (Протокол № 2-2015 від 19.03.2015 р.) 28 квітня 2015 року о 9.00 годині в офісі будівлі відбудуться Загальні збори акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Карбо та Кріплення». Реєстрація акціонерів починається о 8.30год. та закінчується о 9.00год., за адресою: 01030, м.Київ, Шевченківський район, вул. М. Коцюбинського, 5/2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 22 березня 2015 року у порядку встановленому законодавством про Депозитарну систему України.

Порядок денний:

 1. Обрання секретаря та голови Загальних зборів акціонерів Товариства;
 2. Обрання членів лічильної комісії;
 3. Затвердження звіту керуючого про результати господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
 4. Затвердження аудиторського висновку про фінансовий стан Товариства за 2014 рік;
 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік;
 6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
 7. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
 9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 10. Прийняття рішення про списання збитків підприємству внаслідок несанкціонованого вторгнення і бандитизму на території ПрАТ "Карбо та Кріплення" невідомою групою осіб.
 11. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Карбо та Кріплення". Затвердження плану перетворення Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" в Товариство з обмеженою відповідальністю «Карбо та Кріплення".
 12. Створення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" та затвердження її повноважень.
 13. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" на частки в статутному капіталі Товариства - правонаступника.
 14. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" в Товариство з обмеженою відповідальністю «Карбо та Кріплення".
 15. Про затвердження оцінки, викупної вартості та порядку викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Карбо та Кріплення" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Карбо та Кріплення", а так само проти вчинення значного правочину.
 16. Внесення змін до Статуту Товариства.

Ознайомлення з матеріалами до порядку денного проводиться за адресою: 01030, м.Київ, Шевченківський район, вул. М. Коцюбинського, 5/2., в офісі будівлі, з пн.- пт. з 9.00 до 17.00. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Голова наглядової ради Тулуб І.Б.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 52077 49876
Основні засоби 15697 13493
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9683 10427
Сумарна дебіторська заборгованість 22991 23104
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 28
Нерозподілений прибуток 21108 19513
Власний капітал 27983 26388
Статутний капітал 5500 5500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 19495 21489
Чистий прибуток (збиток) 1453 2954
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 98 100

Повідомлення опубліковано в «Відомості НКЦПФР» № 52 від 25.03.2015 року.

З повагою,

Голова Наглядової ради Тулуб І.Б.