Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Керуючий       Хацько Володимир Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.10.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30354045
1.4. Місцезнаходження емітента
Донецька, Совєтський, 86193, м.Макiївка, вул. Дорожня, 1 "б"
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0622102653 0622102654
1.6. Електронна поштова адреса емітента
postmaster@carbokrep.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi державної комiссiї з цiнних паперiв та фондового ринку 79   26.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.carbokrep.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2012
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Даний Рiчний звiт мiстить оцiнки i прогнози уповноважених органiв управлiння емiтента щодо майбутнiх подiй та/або дiй, перспектив розвитку, результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi планiв емiтента, ймовiрностi настання певних подiй чи вчинення певних дiй. У зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано: - iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, узв'язку з неотриманням пiдприємством лiцензiй та дозволiв на окремi види дiяльностi; - вiдомостi щодо його належностi до будь-яких об'єднань пiдприємств, у зв'язку з неналежнiстю; - iнформацiя про рейтингове агентство, тому що рейтингування не проводилося, оскiльки у Статутному капiталi державна частка вiдсутня, Товариство стратегiчного значення для економiки не має, монопольне становище не займає; - iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється у зв"язку з органiзацiйно-правовою формою - акцiонерне товариство ; - iнформацiя про облiгацiї емiтента та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у зв`язку з їх вiдсутнiстю; - iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки викуп не здiйснювався; - iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, оскiльки пройдено процес дематерiалiзацiї та ранiше замовленi сертифiкати акцiй та виданi сертифiкати акцiй скасовано; - iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, у зв'язку з вiдсутнiстю випускiв боргових цiнних паперiв; - вiдомостi щодо особливої iнформацiї що виникала протягом звiтного перiоду, тому що емiтент не мав обов'язку щодо розкриття цiєї iнформацiї; - iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду, у зв'язку з їх вiдсутнiстю; - iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, тому що випуск не здiйснювався; - iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, тому що випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався; - iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, у зв'язку з їх вiдсутнiстю; - iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, тому що випуск не здiйснювався; - iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, у зв'язку з їх вiдсутнiстю; - основнi вiдомостi про ФОН, у зв'язку з їх вiдсутнiстю; - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, тому що випуск не здiйснювався; - iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, у зв'язку з вiдсутнiстю; - розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, тому що випуск не здiйснювався; - правила ФОН, у зв'язку з вiдсутнiстю; - iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, тому що посадовi особи не володiють акцiями емiтента; - рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi , у зв`язку з вiдсутнiстю; - звiт про стан об'єкта нерухомостi, у зв`язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "К та К"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
86193
3.1.5. Область, район
Донецька, Совєтський
3.1.6. Населений пункт
м.Макiївка
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Дорожня, 1 "б"
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №682526
3.2.2. Дата державної реєстрації
29.03.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Макiївської мiської ради Донецької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
5500000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
5500000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
3.3.2. МФО банку
334851
3.3.3. Поточний рахунок
26000962481717
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
3.3.5. МФО банку
334851
3.3.6. Поточний рахунок
26009962483750
3.4. Основні види діяльності
24.16.0 Виробництво пластмас у первинних формах
51.55.0 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
45.25.1 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ВАТ"Шахтоспецполiмеркреп" 00179602 33990Україна м.Макiївка с.Свердлово 0.000000000000
ВАТДХК"Макiїввугiлля" 00174935 33900Україна м.Макiївка пл.Советська, б.2 0.000000000000
CarboTech Berg- und Tunnelbausysteme GmbH н/д н/дФРН м.Ессен н/д 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду фактично не змiнилася, у 2010 роцi працювало 113 осiб, у 2011 роцi 112 осiб. З освiтою: Повна вища освiта - 23; Середньо-технiчна - 14; Середня - 75 осiб. Список спiвробiтникiв ПрАТ "Карбо та Крiплення" по структурним пiдроздiлам на 31.12.2011р. Робiтники iнтелектуальної працi -12; Хiмiчний цех - 4; Анкерний цех - 8; Метiзний цех - 7; Дiлянка штампування - 17; Дiлянка сiтки - 5; Дiлянка погрузки - 7; Охорона - 7; Допомiжне виробництво - 18; Дiлянка автотранспорту - 6. Середньооблiкова чисельнiсть штатних робiтникiв за звiтний рiк 112 осiб за усiма вижченаведеними категорiями. У звiтному перiодi пройшли навчання: - сумiжним професiям -6 осiб; - квалiфiкацiйне навчання -4 особи. Витрати на оплату працi штатних працiвникiв за 2011 рiк дорiвнювали 5931,1 тис.грн., з них, 1745,8 тис.грн - оплата по тарифних ставках i окладах; 3206,0 тис.грн. - надбавки i доплати до тарифних ставок i окладiв; 41,2 тис.грн. - премiї i заохочення системного характеру; iншi виплати (вiдпускнi, премiї не системного характеру) - 938,1 тис.грн. Соцiальнi пiльги i гарантiї: Адмiнiстрацiя пiдприємства гарантує надання працiвникам оплачуваний вихiдний у день народження, надання одноразової допомоги на поховання близьких та родичiв, допомогу у зв'язку з одруженням, з народженням дитини.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тулуб Iгор Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Вища, Державний Полiтехнiчний Iнститут, iнженер-механiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
генеральний директор ЗАТ "КСПК"
6.1.8. Опис
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради - затверджує положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв; - готує та затверджує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами; - приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Керуючого; - приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затверджує ринкову вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; - обрає та вiдкликає Керуючого Товариства та припиняє його повноваження; - затверджує умови трудового договору, який укладатиметься з Керуючим, встановлює розмiр його винагороди; - приймає рiшення про вiдсторонення Керуючого вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Керуючого; - обирає та припиняє повноваження голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Ревiзора; - обирає реєстрацiйну комiсiю, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшує питання, передбаченi законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - приймає рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - узгоджує договори i угоди, укладенi на суми, що перевищують в еквiвалентi 50000,00 (пятдесять тисяч) Євро; - узгоджує проекти угод, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв, договорiв застави, iпотеки; - визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - приймає рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - надсилає в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - вирiшує iншi питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.Попереднi посади: начальник вiддiлу експлуатацiї Харцизького автотранспортного пiдприємства №04119; начальник вiддiлу експлуатацiї Донецького автотранспортного пiдприємства; начальник автоколони автобази "Макiїввугiлля"; заступник начальника управлiння з комерцiї "Макiїввугiлля"; заступник директора депортамента нафти Корпорацiя "Рос Укрнафтопродукт"; директор Корпорацiя "Рос Укрнафтопродукт - Харцизьк"; генеральний директор ТОВ "КСПК". Стаж керiвної роботи 26 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змiн у складi посадових осiб щодо Тулуб I.Б. у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не отримує.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Керуючий
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хацько Володимир Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ 692103 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Вища, Державний Полiтехнiчний Iнститут, iнженер-технолог
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Майстер виробництва на Українсько-канадському СП "Донбас-Лiбертi"
6.1.8. Опис
Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: - ЦЗФ Україна ВО "Донецьквуглезбагачення": начальник виробництва. заступник головного iнженера з виробництва; - ВАТ "Харцизький хлiбокомбiнат": майстер по ремонту обладнання; - ТОВ "Фiрма "Енерго": начальник цеху, головний iнженер; - Українсько-канадське СП "Донбас-Лiбертi", майстер виробництва;ПрАТ "Карбо та Крiплення" - начальник виробництва, головний механiк, заступник директора з виробництва, головний iнженер, керуючий. Стаж - 31 р. Обов'язки: - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; - розпоряджається майном Товариства в iнтересах Товариства, в межах, встановлених для вiдповiдної дiяльностi Статутом та чинним законодавством; - затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, визначає органiзацiйну структуру Товариства, за винятком документiв, що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою; - пiдписує всi документи Товариства; - затверджує штатний розклад Товариства, фiлiй i представництв; - приймає на роботу i звiльняє з займаної посади спiвробiтникiв, у тому числi призначає i звiльняє своїх заступникiв, головного бухгалтера, керiвникiв пiдроздiлiв, фiлiй i представництв; - у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом i Загальними зборами акцiонерiв, заохочує працiвникiв Товариства, а також накладає на них стягнення; - вiдкриває в банках розрахунковий, валютний i iншi рахунки Товариства, пiдписує договори та iншi угоди; - затверджує договiрнi цiни на продукцiю i тарифи на послуги; - органiзує бухгалтерський облiк i звiтнiсть; - забезпечує пiдготовку i проведення Загальних зборiв акцiонерiв; - вирiшує iншi питання поточної дiяльностi Товариства. Керуючий, у межах своєї компетенцiї, представляє Товариство перед контрагентами в Українi i за кордоном, розпоряджається майном Товариства, оформляє всякого роду угоди та iншi юридичнi акти, без доручення дiє вiд iменi Товариства у всiх органах, органiзацiях i установах, включаючи судовi й арбiтражнi, видає доручення на здiйснення угод вiд iменi Товариства в межах його повноважень. За виконання викладених обов`язкiв та повноважень у звiтному роцi сплачена винагорода у сумi 153 502,25 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
"НАТНIМ ТУ ЛIМИТИД"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
5130557
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
Ревiзором Товариства який проводить фiнансово-господатськi перевiрки є його акцiонер. Англiйська Приватна компанiя "НАТНIМ ТУ ЛIМИТИД". До компетенцiї якого належить: (1) контролює ефективне використання Керуючим активiв Товариства; (2) контролює цiльове використання Керуючим прибутку Товариства; (3) контролює дiяльнiсть Керуючого щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; (4) контролює дотримання Керуючим встановлених цим Статутом обмежень його повноважень; (5) контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та податкового облiку Керуючим та головним бухгалтером Товариства. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та у випадках, передбачених Положенням про Ревiзора або за рiшенням Загальних зборiв. Керуючий забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про Ревiзора. Товариство забезпечує доступ Ревiзора до iнформацiї в межах, що визначаються Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової ради Тулуб Iгор Борисович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Керуючий Хацько Володимир Петрович 0 0.00000000000 0 0 0 0
Ревiзор "НАТНIМ ТУ ЛIМИТИД" 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
"НАТНIМ ТУ ЛIМИТИД" 5130557 н/д Англiя немає н/д н/д н/д 1728 31.41820000000 1728 0 0 0
ТОВ"Компанiя"Дiаполь" 32342047 86700 Донецька - м.Харцизьк вул. Огарьова, 67 3772 68.58180000000 3772 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 5500 0.00000000000 5500 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2011
Кворум зборів** 100.000000000000
Опис Порядок денний: 1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв; 2. Звiт керуючого про результати господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк; 3. Звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк; 4. Затвердження рiчного звiту товариства за 2010 рiк; 5. Розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2010 рiк; 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, що вчиняються протягом 2011 року; 7. Затвердження бюджету товариства на 2011 рiк; 8. Обрання Ревiзора; 9. Обрання членiв Наглядової ради; 10. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради; 11. Внесення змiн до Статуту. За час, наданий акцiонерам для внесення змiн до порядку денного, пропозицiй не було. Результати розгляду порядку денного: з першого питання прийняли рiшення 1) обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Карбо та Крiплення" представника ТОВ "Компанiя "Дiаполь" Тулуб Iгоря Борисовича i секретарем Загальних зборiв - представника Nutnim 2 Limited доктора Герцена О.I.; 2) Обрати лiчильну комiсiю у складi представника зберiгача ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" Нестеренко Т.С.; 3) Затвердити регламент Загальних зборiв вiдповiдно до Положення <Про загальнi збори>. З другого питання порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Керуючого про результати господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Трете питання : Затвердити звiт Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. По четвертому питанню затвердити рiчний звiт Товариства за 2010 рiк. Питання п'яте: Розподiлити прибуток товариства в наступному порядку: суму 2828 тис.грн. - направити на виплату дивiдендiв акцiонерам, пропорцiйно належних їм кiлькостi акцiй. Шосте питання: Погодити перелiк значних угод, якi будуть укладенi протягом 2011 року. Сьоме питання: Затвердити бюджет Товариства на 2011 рiк. Восьме питання: Обрати Ревiзором Товариства акцiонера Nutnim 2 Limited строком на три роки. Дев'яте питання: Обрати Наглядову раду у складi ТОВ "Компанiя "Дiаполь" строком на три роки. Десяте питання: Затвердити кошторис Наглядової ради. Одинадцяте питання: Внести змiни до Статуту, викласти його в новiй редакцiї. Доручити Керуючому Хацько В.П.(паспорт ВЕ 692103, виданий Харцизьким РО УМВД України в Донецькiй областi, IПН 2202520359) пiдписати i зареєструвати нову редакцiю статуту.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 2828000.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 514.180 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 3691930.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 14.10.2011
Дата виплати дивідендів 20.10.2011
Опис Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1/2011 вiд 28.о4.2011р.) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за результатами дiяльностi 2010 року 2828000.00 тис.грн. Виплата дивiдендiв за 2010 рiк проводилася з квiтня по жовтень 2011 року.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Донбас-аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21982496
Місцезнаходження 83011 Донецька Кiровський р-н м. Донецьк вул.Донська, буд.25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво №0474
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 062 386-33-15
Факс -
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис Аудиторська фiрма "Донбас-аудит" проводить аудиторськi перевiрки з питань пiдтвердження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi ПрАТ "Карбо та Крiплення" вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36174922
Місцезнаходження 87534 Донецька - м.Марiуполь вул.Кронштадтська, буд.11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 520499
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.03.2010
Міжміський код та телефон 0629 37-13-32
Факс -
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть - зберiгач цiнних паперiв
Опис У зв'язку з переведенням акцiй з документарної форми власностi у бездокументарну згiдно рiшенню загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Карбо та Крiплення" №1/2010 вiд 29.05.2010р. 1 вересня 2010 року дiю Договору №40-ЗР/2000 вiд 02.03.2000року на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з реєстратором Товариства - ТОВ "Реєстрацiйний центр "Stock-service" було припинено. 20 серпня 2010 року було вiдкрито рахунок власникiв iменних цiнних паперiв у ПрАТ "ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" який виступає Зберiгачем.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Київська н/д м.Київ вул.Тропiнiна,буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 044-585-42-40
Факс 044-585-42-40
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис З 12.10.2009р. ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (ПрАТ "ВДЦП") є правонаступником ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз". ПрАТ "ВДЦП" надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента: приймає на зберiгання вiд емiтента глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв, вiдкриває та веде рахунки емiтента в цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних паперiв власного випуску, виконує операцiї емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень та iн.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997
Місцезнаходження 83052 Донецька Калiнiнський р-н м.Донецьк пр-т Iллiча, буд.100
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 569967
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон 062-322-08-67
Факс 062-322-08-67
Вид діяльності страхова дiяльнiсть
Опис ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА" є страховиком цивiльних iнтересiв ПрАТ "Карбо та Крiплення", що не суперечить закону, пов'язанi з володiнням та розпорядженням майном, а саме: устаткуванням (машини) та предметiв закладу при кредитуваннi у банкiвських установах.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.09.2010 139/05/1/10 Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000077515 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 1000.000 5500 5500000.000 100.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтентом на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилася. Додаткової емiсiї не було, у лiстингу/делiстингу емiтент не перебував.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
В 1999 роцi спiльно з нiмецьким пiдприємством "TunelBergBausysteme GmbH", ДП "Макiїввугiлля" та ВАТ "Спецполiмеркрiплення" було створено ПрАТ "Карбо та Крiплення" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та мало назву "Карбоспецполiмеркрiплення". Важливою подiєю в розвитку товариства вiдбулось у 2000 роцi у зв'язку iз змiною органiзацiйно-правової форми на акцiонерне товариство закритого типу та назви пiдприємства на "Карбо та Крiплення". В 2010 роцi у зв'язку з ухваленням Закону України "Про акцiонернi товариства" Акцiонерне товариство закритого типу "Карбо та Крiплення" було перейменовано у Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Органiзацiйна структура ПрАТ "Карбо та Крiплення" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв або iнших вiдокремленихi структурних пiдроздiлiв. Товариство не входить до будь яких об'єднань або холдингiв. Керiвництво товариством здiйснюється одноосiбно виконавчим органом - керуючим товариства. У порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом в органiзацiйнiй структурi товариства змiн не вiдбувалось. На пiдприємствi є анкерний цех, цех штамповки, метiзний цех. Також є вiддiли: технiчний, кадрiв. Правляння на пiдприємствi вiдсутне, але є бухгалтерiя, проектно-конструкторське бюро.Вищим органом товариста є Загальнi збори товариства. Контролюючий та регулюючий дiяльнiсть виконавчого органу - Наглядова рада.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариством встановлено, що ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi здiйснювати у вiдповiдностi з нормами нацiональних П (С) БО. Норми МСФЗ не застосовувати. Ведення податкового облiку здiйснюватимуть на пiдставi даних бухгалтерського облiку, керуючись нормами Податкового Кодексу Українi. Послуги по веденню бухгалтерського та податкового облiку отримувати вiд пiдприємства ТОВ Торгiвельнийй дiм "Карбокрiплення", забезпечити ведення бухгалтерського облiку за допомогою комп'ютерної програми "1С: Пiдприємство 8.1". Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань в такi строки: по основних фондах - щоквартально на 1число; з дебiторської, кредиторської заборгованостi - щомiсячно на 1 число; за матерiалами, МШП-1раз на квартал; з готової продукцiї, вугiллю, основної сировини - що мiсячно на 1 число; позаплановi вибiрковi перевiрки наявностi решток проводити за завданням Наглядової Ради або Керуючого Товариства. Визнавати основними засобами (далi ОС) матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких перевищує один рiк, а вартiсть: в 2011 роцi перевищує 1 000,00 грн; з 2012 року - 2 500,00 грн. Встановлено прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї для ОС в бухгалтерському та податковому облiку. Необоротнi матерiальнi активи, вартiсть яких не перевищує: в 2011 роцi - 1 000,00 грн; в 2012 роцi - 2 500,00 грн. Амортизацiя МНМА нараховується в розмiрi 100% у першому мiсяцi використання об'єкта (у мiсяцi введення його в експлуатацiю). Встановлено, що первiсну вартiсть ОС в бухгалтерському облiку збiльшувати на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням i ремонтом у разi збiльшення майбутнiх економiчних вигод. Якщо ж ремонти не приводять до збiльшення майбутнiх економiчних переваг, витрати на такi полiпшення вiдносяться до складу витрат перiоду. Ремонтнi витрати в податковому облiку визначати згiдно податкового законодавства. Здiйснюється нарахування амортизацiї нематерiальних активiв прямолiнiйним методом. Встановлений кордон суттєвостi в розмiрi 100 грн. Запаси товарно-матерiальних цiнностей визнавати, оцiнювати та враховувати згiдно П (С) БО № 9. Одиницею облiку запасiв вважати їх найменування. Зарахування на баланс проводити за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО. Резервiв сумнiвних боргiв не створювати. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому у бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт).
Текст аудиторського висновку
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ", що включають баланс станом на 31 грудня 2011р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до фiнансових звiтiв за рiк, що минув на зазначену дату. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 705, 706, 720. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Пiд час оцiнки цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Для правильного розумiння фiнансових звiтiв товариства повiдомляємо, що концептуальна основа складання та подання цих фiнансових звiтiв зовнiшнiм користувачам ?рунтується на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV та Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. Ми не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї товарно-матерiальних запасiв, тому що ця дата передувала початку аудиторської перевiрки. Ми не змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. За нашою думкою, за винятком коригувань (при наявностi таких), якi могли б стати необхiдними, якби ми змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" на 31 грудня 2011 року, а також результат його дiяльностi за 2011 рiк, згiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996/XIU вiд 16.07.1999 року, а також затверджених Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. На пiдставi вище викладеного аудитор вважає за можливе зробити умовно-позитивний висновок про складену фiнансову звiтнiсть ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" за станом на 31.12.2011 року. Найменування: АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОНБАС - АУДИТ" Код ЄДРПОУ: 21982496. Юридичне мiсцезнаходження: 83011, м.Донецьк, вул. Донська, 25. Фактичне мiсцезнаходження: 83114, м.Донецьк, вул.Унiверситетська, 96. Телефон, факс: (062) 386-33-15, 311-79-02. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0474, видано рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року. Термiн дiї продовжено рiшенням Аудиторської палати України № 221/3 вiд 04.11.2010р до 04.11.2015р. Заставська Свiтлана Iванiвна - сертифiкат аудитора серiя А № 006668, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 214/3 вiд 29 квiтня 2010 року. Термiн дiї сертифiкату - до 29 квiтня 2015р. Мiсце проведення аудиту - м. Донецьк. Дата видачi висновку - 29.03.2012 р. Дата i номер договору на проведення аудиту: № 12 вiд 12.03.2012р. Дата початку перевiрки: 12.03.2012р. Дата закiнчення перевiрки: 29.03.2012р. Обсяг аудиту: перевiрка була здiйснена шляхом застосування процедур отримання достатнiх аудиторських свiдчень за Мiжнародними стандартами аудиту в повному обсязi, необхiдному для отримання необхiдної для формування незалежної професiйної думки аудитора. Надана Замовником iнформацiя, а також отриманi в ходi перевiрки данi були протестованi на наявнiсть та одночасно на вiдсутнiсть суттєвих розбiжностей мiж показниками звiтностi та даними бухгалтерського облiку Замовника. Аудиторська фiрма використовувала принцип вибiркової перевiрки наданої iнформацiї, в результатi якого до уваги бралися тiльки iстотнi помилки. Аудитором проведена вибiркова перевiрка наданих документiв: - фiнансової звiтностi у обсязi вимог П(С)БО №1, а саме: 1) баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011р.; 2) звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2011 рiк; 3) звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 2011 рiк; 4) звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2011 рiк; 5) примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2011 рiк; - установчих документiв; - Головної книги та регiстрiв бухгалтерського облiку за перiод 2011 року; - первинної документацiї за перiод 2011 року. Обов'язок аудитора - висловити думку про фiнансову звiтнiсть ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" за 2011 рiк станом на 31.12.2011р., яка укладена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-XIV. За вiрогiднiсть документiв, на пiдставi яких виробляється перевiрка, несе вiдповiдальнiсть керiвництво пiдприємства вiдповiдно до п. 3 ст. 8 р. III Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV. Пiд час аудиту зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосування принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Пiдстави для проведення аудиту: " Закон України "Про цiннi папери i фондовий ринок" " Господарський кодекс України " Закон України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" " Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть". Аудиторська перевiрка проведена за результатами господарської дiяльностi станом на 31.12.2011р. вiдповiдно до вимог ДКЦПФР щодо аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360 та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 705, 706, 720. Аудитор керувався законодавством України в сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, нацiональними нормами аудиту з урахуванням мiжнародних норм i стандартiв. При укладеннi договору з пiдприємством розмiр суттєвостi помилки не узгоджувався. Розмiр суттєвостi по виявленим в процесi аудиторської перевiрки вiдхиленням визначався згiдно професiйної думки аудитора у вiдповiдностi з вимогами МСА № 320. Бухгалтерський облiк у перiодi, що перевiряється пiдприємство здiйснювало вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV, Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика на 2011 рiк на пiдприємствi визначена на пiдставi наказу № 1 вiд 04.01.2011р. Форма ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi - журнально-ордерна iз застосуванням комп'ютерного забезпечення (бухгалтерська програма "1С: Пiдприємство 8.1"). Аналiтичний облiк синтезується у головнiй книзi та оборотно-сальдовiй вiдомостi. Фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод складена вiдповiдно до вимог П(С)БО щодо фiнансової звiтностi, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв. Показники фiнансової звiтностi вiдповiдають облiковим нормам. Форми звiтностi порiвняннi мiж собою. За станом на 31.12.2011 р. загальнi активи ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" в порiвняннi з даними на початок 2011 року несуттєво (на 3,5 %) зменшились i вiдповiдно складають 35431 тис грн. Зменшення активiв вiдбулося, в основному, за рахунок зменшення залишкiв виробничiх запасiв та iншої поточної дебiторської заборгованостi. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 5.1 На нашу думку, фiнансовi звiти об`єктивно в усiх суттєвих аспектах розкривають iнформацiю про "Основнi засоби": їх наявнiсть, класифiкацiю, оцiнку станом на 31.12.2011 року, вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт, строк отримання майбутнiх економiчних вигод вiд експлуатацiї якого бiльш одного року. Матерiальнi активи зi строком корисного використання (експлуатацiї) бiльш одного року, вартiстю менш 1000,00 грн вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 736 тис грн, у тому числi: " транспортнi засоби - 68 тис грн; " будинки, споруди та передавальнi пристрої - 199 тис грн; " машини та обладнання - 417 тис грн; " iнструменти, прилади та iнвентар - 40 тис грн; " малоцiннi необоротнi активи - 12 тис грн. При вибуттi основних засобiв фiнансовий результат об'єктiв визначався вирахуванням з доходу вiд вибуття основних засобiв їх залишкової вартостi, непрямих податкiв i витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобiв. За перiод 2011 року вибуло основних засобiв на первiсну вартiсть 43 тис грн (знос - 39 тис грн), а саме: " машини та обладнання - 2 тис грн (знос - 1 тис грн); " iнструменти, прилади та iнвентар - 16 тис грн (знос - 14 тис грн); " МНМА - 25 тис грн (знос - 24 тис грн). Згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства, нарахування зносу пiдприємством здiйснювалося вiдповiдно до П(С)БО № 7 прямолiнiйним методом. Сума нарахованого зносу (амортизацiї) за перiод 2011 року склала 909 тис грн, у тому числi: " будинки, споруди та передавальнi пристрої - 129 тис грн; " машини та обладнання - 514 тис грн; " iнструменти, прилади та iнвентар - 91 тис грн; " транспортнi засоби - 161 тис грн; " МНМА - 14 тис грн. Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-2, ОЗ-7 та iн.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основнi засоби" та механiзовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобiв заводиться iнвентарна картка та присвоюється iнвентарний номер. Станом на 31.12.2011р. пiдприємство не здiйснювало переоцiнку об'єктiв основних засобiв, так як балансова вартiсть основних засобiв суттєво не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi. В результатi перевiрки встановлена вiдповiднiсть рядкiв 030, 031, 032 балансу даним аналiтичного облiку та критерiям визнання основних засобiв. 5.2 На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про "Нематерiальнi активи" станом на 31.12.2011 р., що вiдповiдає вимогам П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". За станом на 01.01.2011 р. на балансi пiдприємства значаться нематерiальнi активи на первiсну вартiсть 15 тис грн, знос - 13 тис грн та залишкову вартiсть 2 тис грн. У звiтному перiодi не вiдбулося надходження нематерiальних активiв. Сума нарахованого зносу (амортизацiї) склала 1 тис грн. За станом на 31.12.2011р. на балансi пiдприємства значаться нематерiальнi активи на первiсну вартiсть 15 тис грн, знос - 14 тис грн та залишкову вартiсть 1 тис грн. В результатi перевiрки встановлена вiдповiднiсть рядкiв 010, 011, 012 балансу даним аналiтичного облiку. 5.3 На нашу думку, доданi фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї" станом на 31.12.2011 р., вiдповiдно вимогам П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 7 "Основнi засоби". Станом на 31.12.2011р. на балансi ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" значаться капiтальнi iнвестицiї у розмiрi 2024 тис грн, а саме: " Не введенi в дiю основнi засоби - 2019 тис грн; " не введенi в дiю iншi необоротнi матерiальнi активи - 5 тис грн. 5.4 На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, розкриває достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про "Вiдстроченi податковi активи" станом на 31.12.2011 року, вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Станом на 31.12.2011 року сума вiдстрочених податкових активiв становить 517 тис грн. 5.5 Облiк запасiв товариства ведеться вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси". Облiк товарно - матерiальних цiнностей здiйснювався на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку. Зарахування на баланс пiдприємства придбаних запасiв здiйснюється по первiснiй вартостi. Згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства, при вiдпуску запасiв у виробництво та реалiзацiю застосовується метод ФIФО. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання. Вiдображення в бухгалтерському облiку надходження, використання, вибуття i нарахування зносу малоцiнних i швидкозношуваних предметiв вiдповiдає чинному законодавству. Рiчна iнвентаризацiя запасiв була проведена за станом на 30.12.2011 року згiдно до наказу №45 вiд 30.12.2011р. За результатами iнвентаризацiї лишкiв та нестач не виявлено. Ми не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї товарно-матерiальних запасiв, тому що дата її проведення передувала початку аудиторської перевiрки. Ми не змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. За нашою думкою, за винятком коригувань (при наявностi таких), якi могли б стати необхiдними, якби ми змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв, фiнансовi звiти подають достовiрно у всiх суттєвих аспектах iнформацiю про "Запаси", вiдповiдно вимогам П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 9 "Запаси". 5.6 На нашу думку, перевiренi фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають стан "Поточної дебiторської заборгованостi" ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" станом на 31.12.2011 року, вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2011р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги по первiснiй вартостi становить 9525 тис грн. За станом на 31.12.2011р. резерв сумнiвних боргiв не нарахований. Згiдно до наказу про облiкову полiтику резерв сумнiвних боргiв не нараховується. Результати аудиторської перевiрки дебiторської заборгованостi показали: 1. Залишки заборгованостi за даними головної книги спiвпадають з даними облiкових регiстрiв. 2. Наявнiсть первинних документiв, що є пiдставою для записiв. 3. Наявнiсть договорiв. 4. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги визнається одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї. 5. Момент передачi ризикiв й вигод визначається на основi угод поставки продукцiї, якi укладенi мiж пiдприємством та покупцем. 6. Станом на 31.12.2011р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, вiдображена у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдає даним бухгалтерського облiку товариства. 5.7 На нашу думку, перевiренi фiнансовi звiти, що додаються достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображають iнформацiю про наявнiсть грошових коштiв станом на 31.12.2011 року та їх рух за 2011 рiк, вiдповiдно до П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв". Перевiркою правильностi облiку коштiв i розрахункiв установлено, що облiк касових операцiй, операцiй по розрахунковому рахунку ведеться вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 637 вiд 15.12.2004 р. За станом на 31.12.2011 р. на балансi Товариства значиться залишок коштiв у розмiрi 81 тис грн. 5.8 На нашу думку, перевiренi фiнансовi звiти, що додаються, справедливо й достовiрно вiдображають "Витрати майбутнiх перiодiв" станом на 31.12.2011 року, вiдповiдно до вимог П(С)БО № 2 "Баланс". Станом на 31.12.2011р. на балансi ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" значаться витрати майбутнiх перiодiв на суму 73 тис грн. Станом на 31.12.2011р. загальнi зобов'язання ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" за 2011 рiк несуттєво збiльшились до рiвня 9161 тис грн, тобто на 5,4 %. Збiльшення зобов'язань вiдбулось за рахунок короткострокових кредитiв банкiв. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань. подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України. 6.1 На нашу думку, перевiренi фiнансовi звiти достовiрно вiдображають стан зобов`язань по "Короткостроковим кредитам банкiв" станом на 31.12.2011 року, вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 11 "Зобов`язання". За станом на 31.12.2011р. на балансi Товариства значиться заборгованiсть за короткостроковими кредитами у розмiрi 4102 тис грн. 6.2 На нашу думку, доданi фiнансовi звiти подають справедливо i достовiрно iнформацiю про стан "Кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги" станом на 31.12.2011 року, вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 11 "Зобов`язання". За станом на 31.12.2011р. на балансi Товариства значиться кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 1956 тис грн. 6.3 На нашу думку, доданi фiнансовi звiти подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах стан "Поточних зобов`язань за розрахунками" станом на 31.12.2011 року, вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 11 "Зобов`язання". Станом на 31.12.2011р. поточнi зобов'язання за розрахунками становять 1261 тис грн, а саме: з одержаних авансiв - 1 тис грн з бюджетом - 764 тис грн зi страхування - 137 тис грн з оплатою працi - 359 тис грн. 6.4 На нашу думку, доданi фiнансовi звiти подають справедливо i достовiрно iнформацiю про стан "Iнших поточних зобов`язань" станом на 31.12.2011 року, вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 11 "Зобов`язання". Станом на 31.12.2011р. iншi поточнi зобов'язання становлять 1842 тис грн. 6.5 На нашу думку, перевiренi фiнансовi звiти подають достовiрно, в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про "Доходи майбутнiх перiодiв" станом на 31.12.2011 року, вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс". Станом на 31.12.2011р. на балансi ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" значаться доходи майбутнiх перiодiв на суму 2160 тис грн. Станом на 31.12.2011 р. загальний розмiр власного капiталу ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" складає 24110 тис грн, з яких: статутний капiтал - 5500 тис грн резервний капiтал - 1375 тис грн нерозподiлений прибуток - 17235 тис грн. Зменшення власного капiталу вiдбулось за рахунок нерозподiленого прибутку. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 7.1 На нашу думку, перевiренi фiнансовi звiти подають справедливо i достовiрно iнформацiю про "Статутний капiтал", вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал". Станом на 31.12.2011 року Статутний капiтал становить 5500000 грн. Статутний капiтал розподiлено на 5500 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000 грн кожна. Протягом звiтного року випуску акцiй не було. Iнформацiя про кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу, та перелiк осiб, частки яких у Статутному фондi перевищують 5%, знаходиться у реєстрi акцiонерiв i має конфiденцiйний характер, i може бути використана згiдно з чинним законодавством. Станом на 31.12.2011 року заявлений розмiр Статутного капiталу повнiстю сплачено та своєчасно. Сплата внескiв у Статутний фонд у сумi 4389 тис грн пiдтверджена в Аудиторському висновку вiд 19.01.2004 року "Про достовiрнiсть фiнансової звiтностi за 2003 рiк", наданому Приватною незалежною фiрмою "Жесi". У 2005 роцi "Неоплачений капiтал" у сумi 1111 тис грн було погашено, а саме згiдно Ухвали Господарского суду в Донецькiй областi вiд 11.02.2005 року до складу внескiв в Статутний фонд вiд ДП "Макiїввугiлля" зараховано виконанi будiвельно-монтажнi роботи вартiстю 1111000 грн, згiдно довiдки про вартiсть пiдрядних робiт (ф.НКБ-3) за серпень 1999 року. Згiдно Протоколу № 1/2010 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29 травня 2010 року прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй (переведення випуску iменних акцiй, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування) АТЗТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ". Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №139/05/1/10 видане 06 липня 2010 року Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Таким чином, зареєстрована бездокументарна форма iснування 5500 (п'ять тисяч п'ятсот) штук простих iменних акцiй на суму 5500000 грн (п'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч) номiнальною вартiстю 1000 грн (одна тисяча гривен) кожна. Згiдно Протоколу № 2/2010 чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 листопада 2010 року прийнято рiшення про внесення змiн до Статуту пiдприємства шляхом його викладення у новiй редакцiї (у зв'язку з необхiднiстю змiни найменування пiдприємства з Акцiонерного товариства закритого типу "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №139/05/1/10, видане 06 липня 2010 року втратило чиннiсть у зв'язку з видачею нового свiдоцтва №139/05/1/10 вiд 11 березня 2011 року на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ". 7.2 На нашу думку, перевiренi фiнансовi звiти подають справедливо i достовiрно iнформацiю про "Резервний капiтал", вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал". 7.3 На нашу думку, доданi фiнансовi звiти подають справедливо i достовiрно iнформацiю про "Нерозподiлений прибуток", вiдповiдно до вимог П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал". Станом на 31.12.2011 року "Нерозподiлений прибуток" мiстить суми: " чистого прибутку звiтного перiоду - 1232 тис грн " прибутку минулих перiодiв - 18831 тис грн 7.4 На нашу думку, додана фiнансова звiтнiсть подає справедливо та достовiрно iнформацiю про "Чистий прибуток" ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" за 2011 рiк, вiдповiдно до вимог П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати". 7.5 Пiд час аудиторської перевiрки визначена вартiсть чистих активiв ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" у вiдповiдностi з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням ДКЦП та ФР № 485 вiд 17 листопада 2004 року. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р № 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. № 396/3689. Аудитор вивчив питання по дотриманню емiтентом цiнних паперiв обов'язкiв щодо розкриття особливої iнформацiї, яка виникає з дати вчинення будь-якої дiї, що може вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. Згiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1591, до особливої iнформацiї про емiтента цiнних паперiв належать вiдомостi про: " прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; " прийняття рiшення про викуп власних акцiй; " факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; " одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; " змiну складу посадових осiб емiтента; " змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; " рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; " рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; " порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; " рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента. У звiтному перiодi вищезазначенi подiї, що могли б вплинути на фiнансово - господарський стан емiтента не вiдбувались. Аналiз проведений за методикою, що передбачає розрахунок наступних груп показникiв: - платоспроможностi - фiнансової стабiльностi - фiнансової незалежностi. Показники платоспроможностi (лiквiдностi) вiдображають можливiсть пiдприємства погасити короткострокову заборгованiсть своїми легко реалiзованими коштами. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К а.л.= 0,009) на 31.12.2011р. не вiдповiдає нормативному значенню (не нижче 0,2) i говорить про те, що пiдприємство не здатне в дуже короткий вiдрiзок часу погасити свої короткостроковi зобов'язання тiльки за рахунок грошових коштiв. Промiжний коефiцiєнт (К п.п.=1,02) на 31.12.2011р. вiдповiдає нормативному значенню (не нижче 0,7) i говорить про те, що пiдприємство здатне за нетривалий час погасити свої короткостроковi зобов'язання за рахунок грошових коштiв i дебiторської заборгованостi. Значення загального коефiцiєнта (К о.п.= 1,66) на 31.12.2011р. вiдповiдає нормативному значенню (не нижче 1), що свiдчить про те, що у пiдприємства достатньо лiквiдних коштiв для виконання усiх своїх зобов'язань. Таким чином, можна зробити висновок, що коефiцiєнти промiжної та загальної лiквiдностi на 31.12.2011р. не мають вiдхилення вiд нормативного показника. Показники фiнансової стабiльностi характеризують ступiнь захищеностi iнтересiв кредиторiв. За станом на 31.12.2011 р. на 1 гривну власних коштiв доводиться 0,47 гривнi позикових коштiв вiдповiдно при нормативному значеннi не вище 1, що говорить про невисоке залучення позикових коштiв. Питома вага дебiторської заборгованостi у вартостi майна пiдприємства на 01.01.2011 р. i на 31.12.2011 р. складає 33 % i 32 % вiдповiдно. Питома вага зобов'язань у вартостi майна пiдприємства на 01.01.2011 р. i на 31.12.2011 р. складає 70 % i 68 % вiдповiдно. Таким чином, можна зробити висновок, що фiнансова стабiльнiсть товариства вiдповiдає прийнятим нормам. Показник фiнансової незалежностi свiдчить про питому вагу власних коштiв у загальнiй сумi коштiв пiдприємства. За станом на 31.12.2011р. доля власних коштiв у вартостi майна пiдприємства склала 0,68 при нормативному значеннi не нижче 0,2, що говорить про фiнансову незалежнiсть пiдприємства перед кредиторами. На погляд аудитора Товариство має перспективи для подальшого розвитку та iснує вiрогiднiсть його безперервного функцiонування як суб'єкта господарювання. Директор АФ ТОВ С.I. Заставська "ДОНБАС-АУДИТ" Незалежний аудитор, який провiв перевiрку С.I. Заставська Сертифiкат: серiя А №006668 виданий 29.04.2010 року
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основними видами продукцiї товариства є металевi анкера та полiмернi хiмiчнi ампули, якi є анкерним крiпленнiм для закрiплення гiрничих виробок. Додатково товариством виробляються iншi елементи, що входять до складу анкерного крiплення, шайби, сiтки - затяжки, пiдхоплювачи. З 2000 року поряд з традицiйним металевим крiпленням гiрничих виробок почало активно впроваджуватись анкерне крiплення. Перевага анкерного крiплення полягає в пiдвищеннi безпеки та зниження собiвартостi будiвництва гiрничих виробок, тому виробництво анкерного крiплення, особливо металевих анкерiв та полiмерних ампул, має перспективу розвитку. Од же само виробництво анкерного крiплення не має залежнiстi вiд сезонних змiн, оскiльки основними користувачами є вугледобувнi пiдприємства, що мають безперервний режим роботи. Основним ринком збуту виробленої продукцiї ПрАТ "Карбо та Крiплення" є вугледобувнi пiдприємства, що розташованi у Донецькому вугiльному басейнi такi, як: ПАТ "Краснодонвугiлля", ДП "Лугансквугiлля", ТОВ "ДПЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДПЕК Ровенькивугiлля", ДП "ДВЕК", ТОВ "ДПЕК", ПАТ "ш/у Покровське", ДП "ВК "Краснолiманська", ПАТ "ДПЕК Павлоградвугiлля", ТОВ "ДПЕК Добропiллявугiлля". У зв'язку з тим, що товариство зорiєнтовано на вугледобувнi пiдприємства, основними ризиками в його дiяльностi є змiна попиту на вугiльну продукцiю як на внутрiшньому так зовнiшньому ринках та фiнансування державного сектору вугiльної галузi. З метою зменшення впливу негативних факторiв на свою дiяльнiсть товариством впроваджуються наступнi заходи: розширення сфери використання анкерного крiплення у будiвництвi завдяки розширенню асортименту продукцiї, збiльшення товарообiгу в приватному секторi економiки, вивчення попиту та пошук нових користувачiв на зовнiшнiх ринках. Основним каналом збуту продукцiї товариства є централiзоване постачання безпосередньо в адресу кiнцевого споживача, оскiльки посередництво в цьому секторi не розвито. Продаж продукцiї бiльш здiйснюється оптовими партiями за довгостроковими контрактами, але незначна частина продукцiї продається дрiбними партiями. Виробництво металевих анкерiв та полiмерних ампул потребує певної сировини. Основними джерелами сировини є: ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" - арматурний прокат для виробництва анкерiв (м. Кривий Рiг), ПП "Хiмпостачальник" - полiефiрна смола (м. Рубiжне) та ДП "ГППВВМ" - iнертний пил (м. Докучаєвськ), для виробництва полiмерних ампул. Сировина вiдвантажується перiодично, партiями, у вантажний автотранспорт або залiзничний транспорт, вiдповiдно до укладених довгострокових договорiв. Протягом звiтного перiоду цiни на сировину зростали: арматурний прокат понад 10%, полiефiрна смола понад 15%, iнертний пил понад 20%, при цьому динамiка зростання була бiльш активною у першому пiврiччi звiтного перiоду. Зазначенi постачальники за основними видами сировини займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачань товариства та є стратегiчними для нього. Нинi реструктуризацiї вугiльної галузi здiйснюється в умовах обмежених можливостей державного бюджету. У той же час оцiнка стану галузi показує, що, незважаючи на практичну вiдсутнiсть фiнансових ресурсiв для його вiдновлення (нове будiвництво, реконструкцiю), на переважнiй бiльшостi вугiльних пiдприємств України iснують певнi резерви для пiдвищення ефективностi їх роботи. Особливiстю пiдтримки вугiльної промисловостi є необхiднiсть постiйного вiдтворення шахтного фонду по мiрi виїмки запасiв. Це пов'язано зi значними капiтальними вкладеннями на пiдготовку нових горизонтiв дiючих шахт, замiну застарiлого основного шахтного устаткування, комплексну механiзацiю та автоматизацiю виробничих процесiв, реконструкцiю, нове шахтне будiвництво. Пiдтримка вугiльної промисловостi вiдбувається на тлi постiйного ускладнення умов ведення гiрських робiт, викликаних збiльшенням глибини розробки. Саме анкерне крiпленнi є тою новою технологiєю, яка допоможе вирiшити проблеми пiдвищення ефективностi i якостi роботи, прискорення введення в дiю виробничих потужностей, пiдвищення ефективностi капiтальних вкладень i використання основних виробничих фондiв та iн. Що є досить актуальним для вугiльної промисловостi. Ринок анкерного крiплення є новiтнiм для України, тому конкуренцiя в галузi не досить потужна. На ринку присутнi поряд з вiтчизняними виробниками (ПрАТ "Карбо та Крiплення", ТОВ "Мiнова Україна", ТОВ "Донбаскрiплення") iноземнi виробники, такi, як "Кузбаспромсервис" (Росiя), "Minova Poland" (Польша). В перспективнi плани розвитку товариства в подальшi декiлька рокiв закладено зростання виробництва у 2,5 рази, такi плани обумовлює перспективнi очiкування вiд подальшої приватизацiї вугiльної галузi та майбутньої євроiнтеграцiї.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Товариством протягом останнiх п'ять рокiв було здiйснено значнi наступнi придбання:: -вантажнi автомобiлi МАЗ з напiвпричепами у кiлькостi трьох одиниць загальною вартiстю понад 1 млн. грн., за допомогою яких здiйснюється постачання виробленої продукцiї кiнцевим споживачам та постачання матерiалiв та сировини для виробництва. - пресово-ковальске обладнання (кривошипнi преси потужнiсть 100 тн, 160 тн., 250 тн.) у кiлькостi 5 одиниць, яке задiяно у виробництвi елементiв для анкерної крепi. - автоматична лiнiя з виробництва полiмерних ампул, потужнiстю 7 млн. шт../рiк, вартiстю понад 2 млн. грн. - будiвлю допомiжного цеху для розширення виробництва та розмiщення у ньому додаткового обладнання площею 650 кв.м., що розташоване на промисловiй площi пiдприємства безпосередньо з основними виробничими будiвлями, вартiстю понад 1,2 млн. грн. Значних вiдчуджень протягом п'яти рокiв та звiтного перiоду товариством не здiйснювалось. На наступний перiод рiшення з придбання або вiдчудження значних активiв не прийняте та iнформацiї про це у товариства не має.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента складають: - будiвлi та споруди виробничого призначення вартiстю 5843 тис. грн., до складу яких належать будiвлi хiмiчного цеху, площею у 3000 кв.м., допомiжного цеху, площею 650 кв.м., метисного цеху, площею150 кв.м., будiвлi котельнiй та гаражу, загальною площею 230 кв.м. Будiвлi розташованi на виробничому майданчику товариства за його адресою; - машини та обладнання виробничого призначення , вартiстю 6567 тис. грн.., до складу яких належать 2 автоматичних лiнiї з виробництва полiмерних ампул, розташованих у будiвлi хiмiчного цеху, 2 автоматичних лiнiї з виробництва анкерiв, розташованих у будiвлi хiмiчного цеху, пресово-ковальске обладнання (група пресiв рiзною потужнiстю вiд 100 до 250 тн.), розташованих у будiвлi хiмiчного цеху, лiнiя з випуску замкiв (метисiв) для арочного крiплення, що розташовано окремо вiд iншого виробництва, а також пiд ємнi засоби та засоби механiзацiї для перемiщень вантажiв та готової продукцiї в будiвлях виробничих цехiв. - транспортнi засоби вартiстю 1365 тис. грн.., у виглядi вантажних автомобiлiв МАЗ пiд ємнiстю 20 тн. з напiвпричепами у кiлькостi 5 одиниць, вантажнi автомобiлi ЗIЛ та ГАЗ. Товариство у звiтному перiодi не має об'єктiв оренди та будь-яких значних правочинiв емiтента щодо них. Виробничi потужностi пiдприємства досить велики та здатнi забезпечити потреби всього внутрiшнього ринку: виробництво анкерiв - 1,2 млн. шт../рiк, полiмерних ампул - 15 млн. шт../рiк. Ступiнь використання обладнання у звiтному перiодi складає понад 60%, що визвано на сам перед низькою споживчою активнiстю. Перелiченi активи товариства утримуються у робочому станi. Мiсцем знаходження активiв є виробничiй майданчик за адресою: м. Макiївка, вул.. Дорожня, 1 б. Виробництво товариства має низький шкiдливий рiвень та образує не значну кiлькiсть промислових вiдходiв. Загалом це тверди вiдходи, яки за укладеними договорами розмiщуються на спецiальних полiгонах. Повiтряних або водних вiдходiв товариство не має та про екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не вiдомо.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Неврегульованiсть питань фiнансування вугiльної галузу, як основного споживача продукцiї товариства та низькi темпи впровадження новiтнiх технологiй на вугiльних пiдприємствах створюють де яки проблеми, що впливають на дiяльнiсть товариства, iнформацiя про iншi проблеми, якi б чинили сильний тиск на дiяльнiсть товариства вiдсутня. Товариство не має залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень, або така iнформацiя у нього вiдсутня;
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтного перiоду товариством було сплачено штрафнi санкцiї: штраф - 85721,00 грн. податку на прибуток, у зв'язку з самостiйним виявленням помилки; штраф - 527,23 грн. до Пенсiйного фонду України за несвоєчасну сплату ЄСВ; штраф - 2764,41 грн. до фонду соцiального страхування вiд тимчасової втрати працездатностi; штраф 22,85 грн. збору за забруднення навколишнього середовища у зв'язку з самостiйним виявленням помилок.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариством оборано наступну полiтику щодо фiнансування дiяльностi - короткостроковi iнвестицiї (позики) пiд заставу власного нерухомого майна, використання факторингових схем, для поповнення обiгових коштiв. Для виконання виробничих завдань у товариства досить робочого капiталу для поточних потреб, у майбутньому, в разi розширення виробництва товариством буде здiйснюватись гибка полiтика в областi мотивацiї працi та спiвпраця з центрами працевлаштування. За оцiнками фахiвцiв пiдприємства поряд з традицiйним шляхом покращення лiквiдностi - зменшенням невиробничих затрат, невичерпний резерв для товариства мають - впровадження виробництва нових видiв продукцiї з застосуванням наявного обладнання, iнтенсифiкацiя виробництва, застосування у виробництвi енергозберiгаючих технологiй.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв. Зобовязання перед споживачами на кiнець звiтного перiоду виконанi в повному обсязi, у т.р. перед закордонними споживачами та постачальниками.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В умовах посткризового перiоду, вiдсутнiстю обiгових коштiв, неможливостi отримати кредитнi ресурси, згортанням замовниками продукцiї власного виробництва важко планувати заходи щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану товариства. В майбутньому на дiяльнiсть товариства можуть вплинути наступнi фактори: -змiна податкового законодавства; -змiна законодавства, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств на ринку цiнних паперiв; -девальвацiя нацiональної валюти; -недоступнiсть кредитних ресурсiв; -стабiлiзацiя фiнансового стану замовникiв; -вiдродження промислової галузi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Протягом звiтного року витрат на дослiдження та розробку товариство не здiйснювало. Але, з метою розширення асортименту продукцiї та сфери її використання товариством розроблено на 2012-2013 рiк програму дослiджень використання анкерного крiплення у будiвельнiй галузi, що буде фiнансуватись власними коштами, а бюджет складе майже 50 тис. грн. Програмою передбачається розробка та iспити промислових зразкiв анкерiв нових конструкцiй в реальних умовах.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
ПрАТ "Карбо та Крiплення" не виступає стороною в майнових цивiльних або господарських судових справах. Про те товариство є стороною (позивачем) у справах про захист права iнтелектуальної власностi (№2/106 пн вiд 04.04.2011 р. ПрАТ "Карбо та Крiплення" до ТОВ "ДМК" про встановлення факту порушення права iнтелектуальної власностi з боку ТОВ "ДМК" щодо виготовлення продукцiї (металевий анкер) за патентом України №21291 та №43444 та припинення порушень, Господарський суд Донецької областi, в станi розгляду). Судових справ до посадових осiб товариства не має.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiя про результати та аналiз господарювання Товариства за 2009-2011 р. (тис. грн.): ________________________________________________________________________ Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї: 2009 р. - 58 893 тис. грн.; 2010 р. - 66 937 тис. грн.; 2011 р. - 57 944 тис. грн. Собiвартiсть: 2009 р. - 41 897 тис. грн.; 2010 р. - 56 005 тис. грн.; 2011 р. - 51 258 тис. грн. Валовий прибуток (- збиток): 2009 р. - 10 932 тис. грн.; 2010 р. - 30 919 тис. грн.; 2011 р. - 6 686 тис. грн. Фонд оплати працi: 2009 р. - 6 427 тис. грн.; 2010 р. - 6 010 тис. грн.; 2011 р. - 5 930 тис. грн. Середньоблiкова чисельнiсть працiвникiв (чол.): 2009 р. - 119 чол.; 2010 р. - 113 чол.; 2011 р. - 112 чол. Прибуток (збиток): 2009 р. - 9 166 тис. грн.; 2010 р. - 6 394 тис. грн.; 2011 р. - 1 232 тис. грн. Фiнансова дiяльнiсть здiйснюється за рахунок власних i залучених обiгових коштiв. Перелiк подiй пiсля дати балансу, якi могли б вплинути iстотним чином на фiнансове становище пiдприємства: - переоцiнка активiв пiсля дати балансу, яка б свiдчила про зниження їхньої вартостi на дату балансу не проводилась; - дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства не створювались; - цiлосний майновий комплекс не приймався; - знищення активiв пiсля пiсля дати балансу не було; - рiшення про емiсiю цiнних паперiв не приймалось; - контракти про значнi капiтальнi та фiнансовi iнвестицiї не укладались; Протягом 2009 -2011 рокiв приймалось рiшення щодо нарахування та сплати дивiдендiв акцiонерам товариства, а саме: Нараховано 2009 р. - 7 591 тис. грн.; 2010 р. - 2 750 тис. грн.; 2011 р. - 2 828 тис. грн.; Сплачено 2009 р. - 5 206 тис. грн.; 2010 р. - 4 271 тис. грн.; 2011 р. - 3 692 тис. грн.; Подiї пiсля дати балансу, що мають суттєве значення для оцiнки фiнансового стану пiдприємства не було.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14247.000 14080.000 0.000 0.000 14247.000 14080.000
будівлі та споруди 5767.000 5843.000 0.000 0.000 5767.000 5843.000
машини та обладнання 6665.000 6567.000 0.000 0.000 6665.000 6567.000
транспортні засоби 1458.000 1365.000 0.000 0.000 1458.000 1365.000
інші 357.000 305.000 0.000 0.000 357.000 305.000
2. Невиробничого призначення: 24.000 14.000 0.000 0.000 24.000 14.000
будівлі та споруди 15.000 9.000 0.000 0.000 15.000 9.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 9.000 5.000 0.000 0.000 9.000 5.000
Усього 0.000 0.000 0.000 0.000 14271.000 14094.000
Опис Збiльшення первiсної вартостi будiвель та споруд невиробничого призначення протягом 2011 року не вiдбувалося. Станом на 31.12.2011р. знос циз будiвель складає 8,0 тис.грн., що складає 43% вiд їх первiсної вартостi. Первiсна вартiсть будiвель та споруд виробничого призначення збiльшилась на 199,0 тис. грн. за рахунок капiтального ремонту. Станом на 31.12.2011року знос складає 1135,0 тис.грн., що складає 17% вiд їх первiсної вартостi. Збiльшення первiсної вартостi машин та обладнання склала 417,0 тис.грн. з яких 301,0 тис.грн установка нового обладнання (компресорна установка - 1шт., термопластавтомат - 1шт., вiдрiзний станок - 1шт., прес - 1шт., насоснi агрегати - 6 шт.). 116,0 тис.грн. склав капiтальний ремонт машин та обладнання. Протягом 2011 року було списано 2 шт. насосного обладнання вартiстю 2,0 тис.грн. з причини повного зносу. Станом на 31.12.2011року знос складає 4407,0 тис.грн. що складає 40% вiд їх первiсної вартостi. Збiльшення первiсної вартостi транспортних засобiв склало 68,0 тис.грн. за рахунок придбання 2 транспортних одиниць. Знос складає 594,0 тис. грн., що становить 30% вiд їх первинної вартостi. Первiсна вартiсть iнших основних засобiв, а саме iнструментiв, приладiв та iнвентаря збiльшилась на 40,0 тис.грн. за рахунок придбання: меблiв - 4 шт.; комп'ютерної технiки - 3 шт.; кондицiонери - 3шт.; допомiжнi засоби вантажно-розвантажувальнi - 1шт. Було списано двi одиницi комп'ютерної технiки з приводу повного зносу. Знос складає 360,0 тис.грн., а саме 54% вiд їх первiсної вартостi. Обмежень на використання основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. Станом на 31.12.2011 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв складає 20 720,0 тис. грн. Знос основних засобiв складає 6 626,0 тис. грн.( 32,0%). Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2011 р. - 14 094 тис. грн. - будинкi, споруди та передавальнi пристрої - 5 843,0 тис. грн.; - машини та обладнання - на суму 6 567,0 тис.грн.; - транспортнi засоби - на суму 1 365,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - на суму 305,0 тис.грн.;
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 24110.000 25706.000
Статутний капітал (тис. грн.) 5500.000 5500.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5500.000 5500.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання + Поточнi зобов'язання + Забезпечення наступних виплат i платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу можно зробити висновок, що вартiсть чистих активiв перевищує розмiр Статутного капiталу на 18640 тис.грн., з врахуванням того, що на 30.12.2011 року вiдсутнiй Неоплачений капiтал та Вилучений капiтал. Таким чином, вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного товариства".
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 4102.000 X X
у тому числі:  
Договiр факторингу з регресом №6/52.3 вiд 14 вересня 2011 року 06.12.2011 4102.000 12.000000000000 19.10.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 764.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 1700.000 X X
Інші зобов'язання X 2595.000 X X
Усього зобов'язань X 9161.000 X X
Опис: Пiдприємство має короткостроковий кредит - 4102 тис.грн. в ПАО "ПУМБ". Податковi зобов'язання склали 764 тис.грн., а саме: ПДВ-452 тис.грн. - Податок на прибуток-247 тис.грн. - ПДФО-65 тис.грн. Iншi зобов'язання складаються з: - заборгованiсть з оплати працi дорiвнює 360 тис.грн.(грудень 2011р.).-заборгованiсть iз страхування - заборгованiсть перед пенсiйним фондом України - 137.0 тис.грн.- короткострокова кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги дорiвнює 1956,0 тис.грн. - податковий кредит з передплати 142.0 тис.грн.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Анкер металевий 590 408 (шт.) 23461.00 40.00 610 350(шт.) 32209.00 46.00
2 Ампула полiмерна 1 811 748(шт.) 5513.00 10.00 1 810 906(шт.) 10516.00 15.00
3 Шайба металева 500 855(шт.) 5367.00 9.00 438 228(шт.) 6648.00 9.50
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 сировина та матерiали(арматурний прокат- 39.25%, металопрокат-24,67%, хiмiчна сировина - 36,08%) 82.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 2 1
3 2009 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): немає Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): збори не скликались. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради винагороди не отримують.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): немає X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) На Загальних зборах акцiонерiв було обрано Наглядову раду у складi однiєї особи а саме, Голову наглядової ради функцiї якого виконує представник акцiонера ТОВ "Компанiя"Дiаполь" Тулуб Iгор Борисович.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Так Так Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): немає Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про порядок нарахування та виплати дивiдендiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) немає

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iнших iнвестицiй протягом наступних трьох рокiв залучати не планується.
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) У зв'язку з введенням в дiю ЗУ "Про акцiонернi товариства" та прийняттям рiшення емiтентом про переведення акцiй з документарної в бездокументарну форму iснування, договiр №40-ЗР/2000 вiд 02.03.2000 року з реєстратором власникiв цiнних паперiв ТОВ "Реєстрацiйний центр"Stock-service" було припинено, та укоадено договiр зi Зберiгачем ПрАТ"ЕКСПЕРТ-КАПIТАЛ" та депозитарiєм ПрАТ "ВДЦП".

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю не оприлюднювалося, тому що кодекс корпоративного управлiння не приймався.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 01.01.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення" за ЄДРПОУ 30354045
Територія за КОАТУУ 1413536600
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 232
Орган державного управління за КОДУ -
Вид економічної діяльності Виробництво пластмас у первинних формах за КВЕД 24.16.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса Донецька обл. Совєтський р-н 86193 м.Макiївка вул. Дорожня, 1 "б"
Середня кількість працівників 112
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 2 1
- первісна вартість 011 15 15
- накопичена амортизація 012 ( 13 ) ( 14 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 821 2024
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 14271 14094
- первісна вартість 031 20027 20720
- знос 032 ( 5756 ) ( 6626 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 517 517
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 15611 16636
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 6226 5425
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 118 351
Готова продукція 130 2071 1253
Товари 140 17 215
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 9230 9525
- первісна вартість 161 9230 9525
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 44 2
- за виданими авансами 180 539 1197
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1657 258
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 322 81
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 786 415
Усього за розділом II 260 21010 18722
III. Витрати майбутніх періодів 270 102 73
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 36723 35431
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 5500 5500
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 1375 1375
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 18831 17235
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 25706 24110
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 4102
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2831 1956
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 289 1
- з бюджетом 550 477 764
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 113 137
- з оплати праці 580 452 359
- з учасниками 590 864 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3661 1842
Усього за розділом IV 620 8687 9161
V. Доходи майбутніх періодів 630 2330 2160
Баланс 640 36723 35431
Примітки Необоротнi матерiальнi активи Амортизацiя основних засобiв нараховувалась з використанням прямолiнiйного методу, згiдно податкового законодавства. Основнi засоби на Пiдприємствi облiковуються за первiсною вартiстю, а саме за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Пiдприємство класифiкує основнi засоби первiсною вартiстю 20 720 тис.грн. за слiдуючими групами: (станом на 31.12.2011 р.) (тис.грн.) - будинкi, споруди та передавальнi пристрої - 6 995,0 тис. грн.; - машини та обладнання - на суму 10 974,0 тис.грн.; - транспортнi засоби - на суму 1 959,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - на суму 670,0 тис.грн.; - МНМА - на суму 122,0 тис. грн. Знос основних засобiв (станом на 31.12.2011 р.) тис. грн: - будинкi, споруди та передавальнi пристрої - 1 143,0 тис. грн. - 16,3%; - машини та обладнання - 4 407,0 тис.грн. - 40,2%; - транспортнi засоби - 594,0 тис. грн. - 30,3%; - iнструменти, прилади та iнвентар - 360,0 тис.грн. - 53,7%; - МНМА - 122,0 тис. грн. - 100 %. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2011 р. - 14 094 тис. грн. Збiльшення вартостi основних засобiв на 736 тис. грн. вiдбулося за рахунок придбання та введення в експлуатацiю основних засобiв первiсною вартiстю: - будинкi, споруди та передавальнi пристрої - 199,0 тис. грн.; - машини та обладнання - на суму 417,0 тис.грн.; - транспортнi засоби - на суму 68,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - на суму 40,0 тис.грн.; - придбання МНМА - на суму 51 тис.грн. Вибуття основних засобiв на суму 43,0 тис.грн вiдбулося за рахунок списання непридатних для подальшого використання основних засобiв (43,0 тис. грн.). Пiдприємство має орендований автомобiль та здає в оренду офiсне примiщення. Нематерiальнi активи загальною первiсною вартiстю 15 тис. грн. на балансi Пiдприємства представленi програмним забеспеченням 1С:Бухгалтерiя на суму 3 тис.грн., а також патентами (3 шт) на кориснi моделi. Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Знос нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з термiну їх корисного використання. Термiн використання, прийнятий для програмного забеспечення, дорiвнює 10 рокiв. Незавершене будiвництво (ряд.020) загальною сумою 2 024 тис. грн. являє собою не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Фiнансовi iнвестицiї на балансi Пiдприємства вiдсутнi. ряд.060. Вiдстроченi податковi активи - 517 тис.грн. Запаси. Запаси враховуються на балансi пiдприємства за вартiстю придбання з урахуванням транспортно-заготiвельних витрат. Облiк товаро-матерiальних цiнностей здiйснювався по первiснiй вартостi. Залишки запасiв на кiнець звiтного перiоду: (тис.грн.) - Основна сировина - 2 784,0 тис. грн; - Комплектуючi вироби - 438,0 тис. грн; - Паливо - 205,0 тис. грн; - Тара - 147,0 тис. грн; - Запаснi частини - 976,0 тис. грн.; - Iншi матерiали - 655,0 тис. грн.; - МБП - 220,0 тис. грн.; - Незавершене виробництво - 351,0 тис грн.; - Готова продукцiя - 1 253,0 тис. грн.; - Товари - 215,0 тис. грн. Разом - 7 244,0 тис. грн. Методами оцiнки руху запасiв, який застосовується Пiдприємством, є метод ФIФО. Короткострокова дебiторська заборгованiсть дорiвнює 9 525,0 тис. грн. За строками виникнення дебiторська заборгованiсть не перевищує 12 мiсяцiв. Дебiторська заборгованiсть 9 525 за товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська 258 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв у звiтному перiодi не нараховувався. У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi (258 тис. грн.) враховується заборгованiсть з орендних платежiв, за претензiями та заборгованiсть працiвникiв пiдприємства. У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi (258 тис. грн.) враховується Iншi оборотнi активи (415 тис. грн.) - це заборгованiсть по податковим розрахункам (ПДВ). Вартiсть грошових коштiв - 81 тис. грн. До складу витрат майбутнiх перiодiв увiйшла вартiсть вугiлля, яке було використане на опалення взимку (62 тис.грн), а також вартiсть пiдписки на спецiалiзованi перiодичнi видання (11 тис. грн.) Статутний капiтал подiлений на 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) штуки простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,0 грн. (Одна тисяча грн). Рiшенням загальних зборiв було сформовано резервний капiтал у сумi 1 375,0 тис. грн. згiдно українського законодавства. Пiдприємство має короткостроковий кредит в ПАТ ПУМБ. Заборгованiсть за яким на 31.12.2011 року склала 4 102,0 тис. грн. Короткострокова кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги дорiвнює 1 956,0 тис. Грн Поточнi зобов`язання з одержаних авансiв дорiвнює 1 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом склали 764 тис.грн. Заборгованiсть з оплати працi дорiвнює 359 тис. грн. (грудень 2011р.). Заборгованiсть iз страхування - заборгованiсть перед пенсiйним фондом України - 137,0 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання (1 842 тис. грн.)
Керівник Хацько Володимир Петрович
Головний бухгалтер немає

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 69933 77404
Податок на додану вартість 015 11526 10467
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 463 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 57944 66937
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 51258 ) ( 56005 )
Валовий:
- прибуток 050 6686 10932
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 937 13154
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 3970 ) ( 4303 )
Витрати на збут 080 ( 249 ) ( 177 )
Інші операційні витрати 090 ( 885 ) ( 13034 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 2519 6572
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 170 ) ( 85 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 3 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 2346 6487
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1114 ) ( 93 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 1232 6394
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 1232 6394
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 43364 33529
Витрати на оплату праці 240 6001 6099
Відрахування на соціальні заходи 250 1979 1785
Амортизація 260 910 978
Інші операційни витрати 270 1139 1919
Разом 280 53393 44310
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Примiтки: Згiдно з облiковою полiтикою Пiдприємства доходи визнаються на дату вiдвантаження продукцiї, виконаних послуг згiдно с П(с)БУ №15. Чистий доход вiд реалiзацiї за 2011 р. склав 57 944 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої прдукцiї, товарiв (робiт, послуг) складає 51 258 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи у сумi 937 тис.грн. - доход вiд оперцiйної оренди, продажу iноземної валюти, таке iнше. Адмiнiстративнi витрати за 2011 рiк склали - 3 970,0 тис. грн. Витрати на збут складають 249 тис. грн. Розмiр iншiх операцiйних витрат складає 885 тис.грн. Iншi фiнансовi доходи вiдсутнi. Iншi доходи вiдсутнi. Iншi витрати вiдсутнi. Фiнансовi витрати складають 170 тис. грн - % за користування кредитом. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 1 114 тис. грн. За результатами господарської дiяльностi 2011 року одержаний прибуток в розмiрi 1 232 тис. грн.
Керівник Хацько Володимир Петрович
Головний бухгалтер немає

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 65170 49858
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 1449 17385
Повернення авансів 030 62 47
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 2
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 125 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 11 0
Інші надходження 080 2350 15780
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 22381 ) ( 23316 )
Авансів 095 ( 31362 ) ( 26262 )
Повернення авансів 100 ( 282 ) ( 1804 )
Працівникам 105 ( 4977 ) ( 4951 )
Витрат на відрядження 110 ( 65 ) ( 187 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 896 ) ( 2059 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 1771 ) ( 1939 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 2155 ) ( 1838 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 1086 ) ( 1025 )
Цільових внесків 140 ( 9 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 2934 ) ( 14898 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1250 4793
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1250 4793
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 27
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 2842 2200
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 1669 ) ( 1038 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 1310 ) ( 3780 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -137 -2591
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -137 -2591
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 21139 24680
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 18937 ) ( 22386 )
Сплачені дивіденди 350 ( 3563 ) ( 4195 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1361 -1901
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1361 -1901
Чистий рух коштів за звітній період 400 -248 301
Залишок коштів на початок року 410 322 19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 7 2
Залишок коштів на кінець року 430 81 322
Примітки Протягом звiтного перiоду Пiдприємство здiйснювало розрахунки грошовими коштами у нацiональнiй валютi. Залишок грошових коштiв на початок року на розрахунковому рахунку - 322 тис.грн. На 31.12.2011 р. на розрахунковому рахунку - 81 тис. грн. Обмежень по використанню грошових коштiв немає.
Керівник Хацько Володимир Петрович
Головний бухгалтер немає

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 5500 0 0 0 1375 18828 0 0 25703
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 5500 0 0 0 1375 18831 0 0 25706
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1232 0 0 1232
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -2828 0 0 -2828
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -1596 0 0 -1596
Залишок на кінець року 300 5500 0 0 0 1375 17235 0 0 24110
Примітки Статутний капiтал Пiдприємства склав 5 500 000 грн. Статутний капiтал подiлений на 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) штуки простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,0 грн. (Одна тисяча грн). Власний капiтал ПрАТ "Карбо та Крiплення" складається iз статутного капiталу, резервного капiталу та нерозподiленного прибутку. Облiк статутного капiталу вiдображається на рахунку "Статутний капiтал" i його розмiр вiдповiдає установчим документам. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2011 р. дорiвнює 17 235 тис. грн. Резервний капiтал було сформовано у сумi 1 375 тис. грн. В 2011 роцi були нарахованi дивiденди. Розподiл чистого прибутку проводився та затверджувався загальними зборами акцiонерiв. Вiдомостi, щодо володiння акцiями, наведено у роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента". Вартiсть чистих активiв (24 110 тис. грн.) перевищує статутний капiтал Пiдприємства. Вiдповiдно до п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України, ПрАТ "Карбо та Крiплення" не повинно оголошувати про зменшення статутного капiталу та вносити вiдповiднi змiни до Статуту.
Керівник Хацько Володимир Петрович
Головний бухгалтер немає

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 15 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 14
Разом 080 15 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 14
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 6796 1014 199 0 0 0 0 129 0 0 0 6995 1143 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 10559 3894 417 0 0 2 1 514 0 0 0 10974 4407 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 1891 433 68 0 0 0 0 161 0 0 0 1959 594 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 646 283 40 0 0 16 14 91 0 0 0 670 360 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 135 132 12 0 0 25 24 14 0 0 0 122 122 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 20027 5756 736 0 0 43 39 909 0 0 0 20720 6626 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1925 2019
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 14 5
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 1939 2024
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 70 0
Операційна курсова різниця 450 11 8
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 11 89
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 845 788
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 170
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 3
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 81
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 81
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 3439 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 438 0 0
Паливо 820 205 0 0
Тара і тарні матеріали 830 147 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 976 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 220 0 0
Незавершене виробництво 890 351 0 0
Готова продукція 900 1253 0 0
Товари 910 215 0 0
Разом 920 7244 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 9525 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 258 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 1114
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 517
- на кінець звітного року 1225 517
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1114
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 1114
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 910
Використано за рік - усього 1310 910
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 910
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Хацько Володимир Петрович
Головний бухгалтер немає