Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Керуючий

 

 

 

Хацько Володимир Петрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

01.06.2012

(дата)

 

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Приватне підприємство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

30354045

1.4 Місцезнаходження емітента

86193, макiївка, вул. Дорожня, 1"Б"

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(062) 210-26-53 (062) 210-26-53

1.6 Електронна поштова адреса емітента

postmaster@carbokrep.com.ua

 

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

01.06.2012

 

(дата)

2.2. Повідомлення

Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 106

07.06.2012

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

carbokrep.com.ua

в мережі Інтернет

01.06.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітентавідсотках)

1

2

3

4

5

6

01.06.2012

призначено

Головний бухгалтер

Хацько Любов Борисiвна

ВЕ 692089
20020223 Харцизький МВ УМВС України в Донецькiй обл.

0.000

Зміст інформації:

Наказом №195-К вiд 01.06.2012р. Керуючий ПрАТ "Карбо та Крiплення" призначив на посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Карбо та Крiплення" Хацько Любов Борисiвну безстроково. Пiдставою для цих дiй є змiна штатного розкладу та введення посади Головного бухгалтера до складу Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Попередньою посадаю Хацько Л.Б. буда посада Головного бухгалтера ТОВ "Торгiвельний дiм "Карбокрiплення" (ЄДРПОУ 36811535)