Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ"
2. Код за ЄДРПОУ 30354045
3. Місцезнаходження 86193, мiсто Макiївка, вулиця Дорожна, 1 "Б"
4. Міжміський код, телефон та факс 062-210-26-53 062-210-26-54
5. Електронна поштова адреса postmaster@carbokrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.carbokrep.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" № 1/2014 вiд 26.03.2014 року Ревiзором ПРАТ " КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" було обрано Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю «НАТНIМ ТУ ЛIМИТИД» у зв’язку iз закiнченням строку на який було обрано. Iнформацiя про посадову особу:
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «НАТНIМ ТУ ЛIМИТИД» , Мiсцезнаходження: 26 Fleetwood House, Cromwe, Chipping Norton, OX 5SR. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента, - 1728 акцiй простих iменних, що складає 31,4182 % усiх акцiй Товариства. Обрано на строк 3 роки.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" № 1/2014 вiд 26.03.2014 року обрати Наглядову раду акцiонера ТОВ "Компанiя "Дiаполь", а саме головою Наглядової ради Товариства представника акцiонера ТОВ «Компанiя «Дiаполь»Тулуб Iгоря Борисовича строком на 3 роки, з яким укласти контракт у зв’язку iз закiнченням строку дiї попереднього контракту на посаду Голови Наглядової ради ПРАТ " КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" .Тулуб Iгор Борисович не володiє акцiями ПРАТ " КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ".
Тулуб Iгор Борисович немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Займае посаду: Голова товариства ПРАТ " КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Хацько Володимир Петрович
Керуючий   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2014
(дата)