Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Керуючий       Хацько В.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30354045
4. Місцезнаходження
Донецька , Совєтський, 86193, мiсто Макiївка, вулиця Дорожна, 1 "б"
5. Міжміський код, телефон та факс
0622102653 0622102654
6. Електронна поштова адреса
postmaster@carbokrep.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки У зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано: - iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, узв'язку з неотриманням пiдприємством лiцензiй та дозволiв на окремi види дiяльностi; - вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, у зв'язку з неприйняттям участi у створеннi юридичних осiб; - iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, у зв'язку з вiдсутнiстю такої посади у штатному розкладi Товариства; - iнформацiя про рейтингове агентство, тому що рейтингування не проводилося, оскiльки у Статутному капiталi державна частка вiдсутня, Товариство стратегiчного значення для економiки не має, монопольне становище не займає; - Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється (Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013); - iнформацiя про дивiденди, так як рiшення про виплату дивiдендiв товариством не приймалось
- Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, у зв'язку зi змiнами до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013);
- iнформацiя про облiгацiї емiтента та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом у зв`язку з їх вiдсутнiстю; - iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки викуп не здiйснювався; - iнформацiя про похiднi цiннi папери, у зв`язку з їх вiдсутнiстю; - Опис бiзнесу, у зв'язку зi змiнами до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013);
- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, у зв`язку з їх вiдсутнiстю; - вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - так як протягом звiтного перiоду особлива iнформацiя не була розмiщена та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало; - iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, тому що випуск не здiйснювався;
- iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, у зв'язку з їх вiдсутнiстю; - основнi вiдомостi про ФОН, у зв'язку з їх вiдсутнiстю; - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, тому що випуск не здiйснювався; - iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, у зв'язку з вiдсутнiстю; - розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, тому що випуск не здiйснювався; - правила ФОН, у зв'язку з вiдсутнiстю; - текст аудиторського висновку (звiту), у зв'язку зi змiнами до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013) приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають; - рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi , у зв`язку з вiдсутнiстю; - звiт про стан об'єкта нерухомостi, у зв`язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№682526
3. Дата проведення державної реєстрації
29.03.1999
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
5500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
91
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.99 Виробництво iнших готових металевих виробiв, н.в.i.у.
20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.
22.29 Виробництво iнших виробiв iз пластмас
10. Органи управління підприємства
Акцiонернi товариства не заповнюють.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26000962481717
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26009962483750

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тулуб Iгор Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, Державний Полiтехнiчний Iнститут, iнженер-механiк
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ТОВ "КСПК".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.03.2014 3 роки
9) Опис
Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради - затверджує положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесене до компетенцiї Загальних зборiв; - готує та затверджує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами; - приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Керуючого; - приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затверджує ринкову вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; - обрає та вiдкликає Керуючого Товариства та припиняє його повноваження; - затверджує умови трудового договору, який укладатиметься з Керуючим, встановлює розмiр його винагороди; - приймає рiшення про вiдсторонення Керуючого вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Керуючого; - обирає та припиняє повноваження голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Ревiзора; - обирає реєстрацiйну комiсiю, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшує питання, передбаченi законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - приймає рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - узгоджує договори i угоди, укладенi на суми, що перевищують в еквiвалентi 50000,00 (пятдесять тисяч) Євро; - узгоджує проекти угод, якi спрямованi на придбання або вiдчуження основних засобiв, договорiв застави, iпотеки; - визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - приймає рiшення про обрання (замiну) зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - надсилає в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - вирiшує iншi питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством. Попереднi посади: генеральний директор ТОВ "КСПК". Стаж керiвної роботи 29 рокiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду в грошовiй формi отримує. Обрано строком на 3 роки рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" № 1/2014 вiд 26.03.2014 року головою Наглядової ради Товариства .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Керуючий
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хацько Володимир Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ 692103 28.02.2002 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, Державний Полiтехнiчний Iнститут, iнженер-технолог
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Карбо та Крiплення" - начальник виробництва.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.12.2014 1 рiк
9) Опис
Попереднi посади: ПрАТ "Карбо та Крiплення" - начальник виробництва, головний механiк, заступник директора з виробництва, головний iнженер, керуючий. Стаж - 33 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обов'язки: - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; - розпоряджається майном Товариства в iнтересах Товариства, в межах, встановлених для вiдповiдної дiяльностi Статутом та чинним законодавством; - затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, визначає органiзацiйну структуру Товариства, за винятком документiв, що затверджуються Загальними зборами акцiонерiв i Наглядовою радою; - пiдписує всi документи Товариства; - затверджує штатний розклад Товариства, фiлiй i представництв; - приймає на роботу i звiльняє з займаної посади спiвробiтникiв, у тому числi призначає i звiльняє своїх заступникiв, головного бухгалтера, керiвникiв пiдроздiлiв, фiлiй i представництв; - у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом i Загальними зборами акцiонерiв, заохочує працiвникiв Товариства, а також накладає на них стягнення; - вiдкриває в банках розрахунковий, валютний i iншi рахунки Товариства, пiдписує договори та iншi угоди; - затверджує договiрнi цiни на продукцiю i тарифи на послуги; - органiзує бухгалтерський облiк i звiтнiсть; - забезпечує пiдготовку i проведення Загальних зборiв акцiонерiв; - вирiшує iншi питання поточної дiяльностi Товариства. Керуючий, у межах своєї компетенцiї, представляє Товариство перед контрагентами в Українi i за кордоном, розпоряджається майном Товариства, оформляє всякого роду угоди та iншi юридичнi акти, без доручення дiє вiд iменi Товариства у всiх органах, органiзацiях i установах, включаючи судовi й арбiтражнi, видає доручення на здiйснення угод вiд iменi Товариства в межах його повноважень. Винагорода виплачується у грошовiй формi. Призначено на посаду Протоколом № 8-2014 вiд 31.12.2014 засiдання Наглядової ради ПРАТ "Карбо та Крiплення" строком до 31.12.2015 року.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хацько Любов Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВЕ 692089 23.02.2002 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничi машини та комплекси; Донецький нацiональний технiчний унiверситет, облiк i аудит
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торгiвельний Дiм "Карбокрiплення", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.06.2012 безстроково
9) Опис
Попереднi посади: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торгiвельний Дiм "Карбокрiплення", головний бухгалтер. Загальний стаж 31 рiк. Призначена Наказом №195-К вiд 01.06.2012р. Керуючий ПрАТ "Карбо та Крiплення" призначив на посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Карбо та Крiплення" Хацько Любов Борисiвну безстроково. Пiдставою для цих дiй є змiна штатного розкладу та введення посади Головного бухгалтера до складу Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обов'язки та завдання: - Здiйснює органiзацiю бухгалтерського i податкового облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства i контроль економного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. - Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський i податковий облiк облiкову полiтику, виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Очолює роботу з: Пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, застосовуваних для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi форми документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi. Забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй. Контролю проведення господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської та податкової iнформацiї, порядку документообiгу. Забезпечує: Рацiональну органiзацiю бухгалтерського i податкового облiку, звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю. Формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської та податкової iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати. Розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни. Органiзовує: Облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, що до основних коштiв якi надходять, товарно-матерiальних цiнностей та грошових коштiв. Своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. Облiк фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забезпечує: Законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв. Складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг). Формує фiнансовий результат роботи Товариства за мiсяць зi складанням зведеного балансу та оформленням Головної книги. Правильне нарахування i перерахування податкiв i зборiв у загальнодержавний, регiональний i мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень.Здiйснює контроль: Дотримання порядку оформлення первинних, бухгалтерських та податкових документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Проведення iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей та грошових коштiв. За проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв щодо попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв щодо недостач i розкраданням грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контролює (забезпечує) передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдчi i судовi органи. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських та податкових документiв, а також оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi та впровадженнi рацiональної планової та облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського та податкового облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Стежить за всiма законодавчими змiнами, що стосуються ведення бухгалтерського та податкового облiку, надає методичну допомогу з питань бухгалтерського та податкового облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Повiдомляє Головi Товариства про всi виявленi недолiки в роботi головної бухгалтерiї пiдприємства, структурних пiдроздiлiв з обов'язковим поясненням причин їх виникнення, а також пропозицiєю способiв їх усунення. Погоджує призначення, звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб. Проводить iнструктаж матерiально-вiдповiдальних осiб з питань облiку i збереження цiнностей, що знаходяться на їх вiдповiдальному зберiганнi. Бере участь у постановцi завдань з розробки та монiторингу планiв розвитку пiдприємства; аналiтицi виробничих процесiв. Змiн протягом звiтного перiоду не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової ради Тулуб Iгор Борисович 0 0.00000000000000000000000000000000 0 0 0 0
Керуючий Хацько Володимир Петрович ВЕ 692103 26.02.2002 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй областi 0 0.000000000000000000000000 0 0 0 0
Ревiзор "НАТНIМ ТУ ЛIМИТИД" - - - 1728 31.4182000000000000000000000000000000000 1728 0 0 0
Головний бухгалтер Хацько Любов Борисiвна ВЕ 692089 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй областi 0 0.000000000000000000000000000000 0 0 0 0
Усього 5500 100 5500 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
"НАТНIМ ТУ ЛIМИТИД" 0000 - Англiя - - - 1728 31.4182 1728 0 0 0
ТОВ "Компанiя"Дiаполь" 32342047 86700 - м.Харцизьк вул.Огарьова, 67 3772 68.5818 3772 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 5500 100 0 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.03.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний було затверджено рiшенням Наглядової ради. Пропозицiй щодо перелiку питань акцiонерами не надходило. Порядок денний:1. Обрання секретаря та голови Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї;
3. Затвердження звiту керуючого про результати господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту;
4. Затвердження аудиторського висновку про фiнансовий стан Товариства за 2013 рiк;
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк;
6. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради;
7. Затвердження звiту Ревiзора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту;
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
9. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
10. Обрання Ревiзора Товариства;
11.Прийняття рiшення про оцiнку майна Товариства;
12. Прийняття рiшення про пайову участь Товариства власним майном;
13. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк;
14. Внесення змiн до Статуту Товариства.
Результати розгляду порядку денного: з першого питання прийняли рiшення 1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ ?Карбо та Крiплення? представника ТОВ «Компанiя «Дiаполь» Тулуб Iгоря Борисовича та секретаря загальних зборiв - представника Nutnim 2 Limited Синельникова Максима. З другого питання обрати лiчильну комiсiю у складi зберiгача цiнних паперiв ПрАТ «Експерт-Капiтал» представленого Фiлiєю «СТОК СЕРВIС» в особi директора Нестеренко Тетяни Семенiвни. З третього питання вирiшили затвердити звiт Керуючого про результати господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. З четвертого питання вирiшили затвердити аудиторський висновок про фiнансовий стан Товариства за 2013 рiк. Питання п'яте:Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк. Шосте питання: Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк. Сьоме питання: Рiшення з даного питання не приймати i питання не розглядати. Восьме питання: Прибуток за 2013 рiк не розподiляти. Питання дев'яте:Обрати головою Наглядової ради Товариства представника акцiонера ТОВ «Компанiя «Дiаполь»Тулуб Iгоря Борисовича строком на 3 роки з встановленням йому щомiсячної винагороди. Питання десяте: Обрати Ревiзором Товариства Nutnim 2 Limited строком на 3 роки. Одинадцяте питання: Затвердити оцiнку майна Товариства проведену ТОВ «Пiвденнi зiрки» (ЄДРПОУ 38529884) i доручити керуючому Хацько В.П. внести вiдповiднi змiни в бухгалтерський та податковий облiк Товариства згiдно з результатами нової оцiнки майна. Данадцяте питання: Дозволити Наглядовiй радi в рамках своїх повноважень приймати рiшення про внесення в статутний капiтал вже створеної юридичної особи майна Товариства згiдно з його оцiночною вартiстю. Тринадцяте питання: Прийняти рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк - дозволити Керуючому ПрАТ «Карбо та Крiплення»:
1)укласти договори (контракти, iншi правочини), предметом яких є отримання Товариством позик, кредитiв, зворотної фiнансової допомоги вiд ПАТ «ПУМБ», з граничною сукупною вартiстю таких угод 19 000 000,00 (дев'ятнадцять мiльйонiв) гривень;
2)укласти договори застави (iпотеки), якi забезпечують виконання зобов'язань Товариства за укладеними у вiдповiдностi з цим рiшенням договорiв про отримання Товариством позик, кредитiв, зворотної фiнансової допомоги вiд ПАТ «ПУМБ», з граничною сукупною вартiстю активiв Товариства (нерухомiсть, товари в оборотi), що передаються в заставу (iпотеку), 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень;
3)укласти договори поставки продукцiї на адресу пiдприємств ТОВ «ДТЕК», з граничною сумою заборгованостi за такими договорами 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень;
4)укласти договори поставки продукцiї на адресу пiдприємств ТОВ «Метiнвест Холдинг», з граничною сумою заборгованостi за такими договорами 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень;
5)укласти договори закупiвлi листового прокату та арматури з ТОВ «Метiнвест-Україна», ТОВ «Метiнвест-СМЦ» та iнших пiдприємств групи «Метiнвест», з граничною сумою за такими договорами 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень;
6)укласти договори поставки продукцiї на адресу ПАТ «Краснодонвугiлля», з граничною сумою заборгованостi за такими договорами 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень;
7)укласти договори закупiвлi арматури, з граничною сумою за такими договорами 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень;
8)укласти договори, предметом яких є отримання Товариством зворотної фiнансової допомоги вiд ТОВ «Компанiя «Дiаполь» (ЄДРПОУ 32342047), з граничною сукупною вартiстю таких угод 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень;
9)укласти договори, предметом яких є отримання Товариством зворотної фiнансової допомоги вiд ТОВ «ТД «Карбокрiплення» (ЄДРПОУ 36811535), з граничною сукупною вартiстю таких угод 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень;
Чотирнадцяте питання: Змiни до Статуту не вносити.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.09.2010 139/05/1/10 Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000077515 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1000 5500 5500000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтентом на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилася. Додаткової емiсiї не було, у лiстингу/делiстингу емiтент не перебував.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 15697 11028 0 0 15697 11028
будівлі та споруди 7311 3644 0 0 7311 3644
машини та обладнання 5923 5418 0 0 5923 5418
транспортні засоби 2252 1784 0 0 2252 1784
інші 211 182 0 0 211 182
2. Невиробничого призначення: 0 4 0 0 0 4
будівлі та споруди 0 4 0 0 0 4
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 15697 11032 0 0 15697 11032
Опис Основнi засоби прийнято на баланс по первиннiй вартостi, згiдно ПКУ встановленi строки корисного використання, а саме: - будiвлi – 50 рокiв; - машини та обладнання – 5 рокiв; - транспортнi засоби – 5 рокiв; - iншi – 4 роки. На 99,99% основнi засоби використовуються у виробництвi. Ступiнь використання наступна: - будiвлi – 100%; - машини та обладнання – 80 %; - транспортнi засоби – 90%; - iншi – 100%. Протягом 2014 вiдбулося збiльшення первiсної вартостi будiвель та споруд невиробничого призначення року за рахунок дооцiнки (7,7 тис.грн). Станом на 31.12.2014р. знос будiвель складає 425,0 тис.грн., що складає 10% вiд їх первiсної вартостi. Первiсна вартiсть будiвель та споруд виробничого призначення збiльшилась на 20,0 тис. грн. за рахунок капiтального ремонту та зменшилась на 3 637,0 тис.грн за рахунок уцiнки до ринкової вартостi.. Станом на 31.12.2014 року знос машин та обладнання складає 5 964,0 тис.грн., що складає 52% вiд їх первiсної вартостi. Збiльшення первiсної вартостi машин та обладнання склала 32,0 тис.грн. з яких 18,0 тис.грн установка нового обладнання ( насосне обладнання – 2шт). 14,0 тис.грн. склав капiтальний ремонт машин та обладнання. Протягом 2012 року було реалiзовано транспорних засобiв 1 одиницю на суму 63,0 тис.грн.,2 одиницi транспортних засобiв (69,0 тис.грн.) було переведено в товар для подальшої реалiзацiї. Знос складає 1 234,0 тис. грн., що становить 41% вiд їх первинної вартостi. Первiсна вартiсть iнших основних засобiв, а саме iнструментiв, приладiв та iнвентаря збiльшилась на 25,0 тис.грн. за рахунок придбання комп’ютерної технiки - 5шт. Було списано 2 одиниць комп'ютерної технiки з приводу повного зносу. Знос складає 513,0 тис.грн., а саме 74% вiд їх первiсної вартостi. Обмежень на використання основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. Станом на 31.12.2014 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв складає 19 311,0 тис. грн. Знос основних засобiв складає 8 279,0 тис. грн.( 43,0%). Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2014 р. – 11 032,0 тис. грн. - будинкi, споруди та передавальнi пристрої – 3 648,0 тис. грн.; - машини та обладнання - на суму 5 418,0 тис.грн.; - транспортнi засоби - на суму 1 784,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - на суму 182,0 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 22221 27828
Статутний капітал (тис. грн.) 5500.0 5500.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 5500.0 5500.0
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання -Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв
Висновок При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу можно зробити висновок, що вартiсть чистих активiв перевищує розмiр Статутного капiталу на 16 721,0 тис.грн., з врахуванням того, що на 31.12.2014 року вiдсутнiй Неоплачений капiтал та Вилучений капiтал. Таким чином, вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного товариства".

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2885 X X
у тому числі:  
Кредитний договiр № 12.12-453 вiд 28 грудня 2012 року 01.08.2014 0 15 29.05.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1051 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 5700 X X
Інші зобов'язання X 5242 X X
Усього зобов'язань X 14878 X X
Опис: Станом на 31.12.2014 року зобов’язання та забезпечення складають – 14 878 тис.грн., до складу яких входять:
- короткостроковi кредити банкiв у сумi – 2 885 тис.грн.;
- поточнi зобов’язання за розрахунками у сумi – 11 993 тис.грн., а саме:
- кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 3 385 тис.грн. перед постачальниками, за роботи, сировину та матерiали виробництва та послуги;
- кредиторської заборгованостi з отриманих авансiв у сумi 1 тис.грн.;
- з бюджетом у сумi – 867 тис.грн. у тому числi з заборгованостi з ПДФО у сумi – 24 тис.грн., з ПДВ у сумi – 841 тис.грн., та з воєнного збору 2 тис.грн.
- зi страхування – 184 тис.грн.;
- з оплати працi – 126 тис.грн.;
- iнших поточних зобов’язань – 5 756 тис.грн. (фiнансова допомога на зворотнiй основi – 5 700 тис.грн., з пiдзвiтними особами – 14 тис.грн., розрахунки з ПДВ – 40 тис.грн., заборгованiсть з несплачених алiментiв – 2,0 тис.грн).
- доходiв майбутнiх перiодiв – 1 674 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 анкер металевий 555000 20743 60 445806 19874 61
2 шайба металева 483075 4250 12 442846 3761 11
3 ампула полiмерна 1675000 3914 11 985245 3750 11

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 сировина та матерiали(арматурний прокат-68.97%, металопрокат-20.48%, хiмiчна сировина-8.31%) 84.54

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
26.03.2014 27.03.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.12.2014 31.12.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг «Донецькiнаудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 13543179
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 85300 м. Красноармiйськ, вул. Ленiна,115, оф.1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 12661200000002373 01.06.1992
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 37 П 000037 19.02.2013 23.12.2015р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 2 1
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Реєстрацiйна комiсiя, у складi зберiгача цiнних паперiв ПрАТ «Експерт-Капiтал» представленого Фiлiєю «СТОК СЕРВIС» в особi директора Нестеренко Тетяни Семенiвни Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): немає Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не проводилися. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтети не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): немає X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядову раду Товариства переобрано на повторний строк

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про порядок нарахування та виплати дивiдендiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) немає

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Ревiзор перевiрку не проводив.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Останньго разу перевiрка не проводилась

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iнших iнвестицiй протягом наступних трьох рокiв залучати не планується.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не приймався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння не приймався.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення" за ЄДРПОУ 30354045
Територія за КОАТУУ 1413536600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності за КВЕД 25.99
Середня кількість працівників 91
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Дорожня, буд.1б, м.Макiївка, Донецька обл., 86193
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 15 15 0
накопичена амортизація 1002 15 15 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 546 527 0
Основні засоби: 1010 15697 11032 0
первісна вартість 1011 22997 19311 0
знос 1012 7300 8279 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 289 219 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 16532 11778 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 9683 10517 0
Виробничі запаси 1101 6880 6016 0
Незавершене виробництво 1102 249 651 0
Готова продукція 1103 2082 3288 0
Товари 1104 472 562 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 21577 13213 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

460

553

0
з бюджетом 1135 331 612 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 330 610 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 623 293 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 31 41 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 31 41 0
Витрати майбутніх періодів 1170 105 57 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 32810 25286 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 35 0
Баланс 1300 49342 37099 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5500 5500 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 8 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 1375 1375 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 20953 15338 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 27828 22221 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 11525 2885 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 7429 3385 0
за розрахунками з бюджетом 1620 178 867 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 162 184 0
за розрахунками з оплати праці 1630 354 126 0
за одержаними авансами 1635 1 1 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 1835 1674 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 30 5756 0
Усього за розділом IІІ 1695 21514 14878 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 49342 37099 0

Примітки Необоротнi матерiальнi активи Амортизацiя основних засобiв нараховувалась з використанням прямолiнiйного методу, згiдно податкового законодавства. Основнi засоби на Пiдприємствi облiковуються за первiсною вартiстю, а саме за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Пiдприємство класифiкує основнi засоби первiсною вартiстю 19311 тис.грн. за слiдуючими групами: (станом на 31.12.2014 р.) (тис.грн.) - будинкi, споруди та передавальнi пристрої – 4073,0 тис. грн.; - машини та обладнання - на суму 11382,0 тис.грн.; - транспортнi засоби - на суму 3018,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - на суму 695,0 тис.грн.; - МНМА - на суму 143,0тис. грн. Знос основних засобiв (станом на 31.12.2014 р.) тис. грн: - будинкi, споруди та передавальнi пристрої – 425,0 тис. грн. - 10,4%; - машини та обладнання - 5964 тис.грн. – 52,4%; - транспортнi засоби – 1234 тис. грн. – 40,9%; - iнструменти, прилади та iнвентар - 513,0 тис.грн. – 73,85%; - МНМА - 143,0 тис. грн. - 100 %. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2014 р. – 11032,0 тис. грн. Збiльшення вартостi основних засобiв на 92 тис. грн. вiдбулося за рахунок придбання та введення в експлуатацiю основних засобiв первiсною вартiстю: - будинкi, споруди та передавальнi пристрої - 20 тис. грн.; - машини та обладнання - на суму 32,0 тис. грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - на суму 25 тис.грн.; - придбання МНМА - на суму 15 тис.грн. Вибуття основних засобiв на суму 141,0 тис.грн вiдбулося за рахунок списання непридатних для подальшого використання основних засобiв (9,0 тис. грн.) та продажу автомобiлiв (132,0 тис.грн). Також у 2014 роцi була здiйснена уцiнка будiвель до ринкової вартостi на суму 3637,0 тис.грн. Пiдприємство має 2 орендованих автомобiля та здає в оренду офiсне примiщення. Нематерiальнi активи загальною первiсною вартiстю 15 тис. грн. на балансi Пiдприємства представленi програмним забеспеченням 1С:Бухгалтерiя на суму 3 тис.грн., а також патентами (3 шт) на кориснi моделi. Нематерiальнi активи зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Знос нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з термiну їх корисного використання. Термiн використання, прийнятий для програмного забеспечення, дорiвнює 10 рокiв. Незавершене будiвництво (ряд.020) загальною сумою 527 тис. грн. являє собою не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Фiнансовi iнвестицiї на балансi Пiдприємства вiдсутнi. ряд.060. Вiдстроченi податковi активи - 219 тис.грн. Запаси. Запаси враховуються на балансi пiдприємства за вартiстю придбання з урахуванням транспортно-заготiвельних витрат. Облiк товаро-матерiальних цiнностей здiйснювався по первiснiй вартостi. Залишки запасiв на кiнець звiтного перiоду: (тис.грн.) - Основна сировина – 1263,0 тис. грн; - Комплектуючi вироби – 1377,0 тис. грн; - Паливо - 258,0 тис. грн; - Тара – 52,0 тис. грн; - Запаснi частини – 2375 тис. грн.; - Iншi матерiали - 511 тис. грн.; - МБП - 180,0 тис. грн.; - Незавершене виробництво - 651 тис грн.; - Готова продукцiя – 3288,0 тис. грн.; - Товари – 562,0 тис. грн. Разом – 10517,0 тис. грн. Методами оцiнки руху запасiв, який застосовується Пiдприємством, є метод ФIФО. Короткострокова дебiторська заборгованiсть дорiвнює 13506,0 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть 13213,0 за товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська 293,0 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв у звiтному перiодi не нараховувався. У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi (293 тис. грн.) враховується заборгованiсть з орендних платежiв, за претензiями, за переробку давальницької сировини та заборгованiсть працiвникiв пiдприємства. Вартiсть грошових коштiв - 41 тис. грн. До складу витрат майбутнiх перiодiв увiйшла вартiсть вугiлля, яке було використане на опалення взимку (34тис.грн), а також вартiсть обслуговування патентiв (2 тис. грн.) Статутний капiтал подiлений на 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) штуки простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,0 грн. (Одна тисяча грн). Рiшенням загальних зборiв було сформовано резервний капiтал у сумi 1 375,0 тис. грн. згiдно українського законодавства. Пiдприємство має короткостроковi кредити в ПАТ ПУМБ. Заборгованiсть за якими на 31.12.2014 року склала 2885,0 тис. грн. Короткострокова кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги дорiвнює 3385,0 тис. грн Поточнi зобов`язання з одержаних авансiв дорiвнює 1,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом склали 867 тис.грн. Заборгованiсть з оплати працi дорiвнює 126 тис. грн. (грудень 2014р.). Заборгованiсть iз страхування - заборгованiсть з ЄСВ - 184,0 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання (5756 тис. грн.), якi складаються з заборгованостi по поворотних займах вiд юридичних осiб та зобов’язання з податкового кредиту – 56,0 тис.грн.
Керівник Хацько Володимир Петрович
Головний бухгалтер Хацько Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення" за ЄДРПОУ 30354045
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 44186 77721
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 39266 ) ( 68787 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

4920

8934
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 258 492
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3599 ) ( 3971 )
Витрати на збут 2150 ( 489 ) ( 814 )
Інші операційні витрати 2180 ( 120 ) ( 818 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

970

3823
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 8 4
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 957 ) ( 1594 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 5560 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

2233
 збиток 2295 ( 5539 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 76 780
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 5615 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 8 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 8 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 8 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5607 1453

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 34374 55819
Витрати на оплату праці 2505 3863 6031
Відрахування на соціальні заходи 2510 1264 2100
Амортизація 2515 1152 1042
Інші операційні витрати 2520 1519 1787
Разом 2550 42172 66779

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Згiдно з облiковою полiтикою Пiдприємства доходи визнаються на дату вiдвантаження продукцiї, виконаних послуг згiдно с П(с)БУ №15. Чистий доход вiд реалiзацiї за 2014 р. склав 44186 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв (робiт, послуг) складає 39266 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи у сумi 258 тис.грн. - доход вiд оперцiйної оренди, продажу iноземної валюти, таке iнше. Адмiнiстративнi витрати за 2014 рiк склали - 3599,0 тис. грн. Витрати на збут складають 489 тис. грн. Розмiр iншiх операцiйних витрат складає 120 тис.грн. Стр. 2180 «Iншi операцiйнi витрати» складає:
- Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi – 4 тис. грн;
- Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти – 51 тис. грн.;
- Визнанi штрафи, пенi, неустойки – 1 тис.грн;
- Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв – 23 тис.грн;
- Iншi витрати операцiйної дiяльностi - 41 тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи вiдсутнi. Iншi доходи – 8 тис.грн (страховi вiдшкодування). Iншi витрати вiдсутнi. Фiнансовi витрати складають 957,0 тис. грн - % за користування кредитом. Iншi витрати – 5560,0 тис.грн (2004,0 тис.грн – курсовi рiзницi по валютному кредиту банка, 3556,0 тис.грн – уцiнка будiвель)Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 76 тис. грн. За результатами господарської дiяльностi в 2014 роцi одержаний збитки в розмiрi 5615,0 тис. грн.
Керівник Хацько Володимир Пеьрович
Головний бухгалтер Хацько Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення" за ЄДРПОУ 30354045
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

59075

88706
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 529 863
Надходження від повернення авансів 3020 225 302
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 71 49
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 54 82
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 28033 )

( 52159 )
Праці 3105 ( 2953 ) ( 5000 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1365 ) ( 2316 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1820 ) ( 2693 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 758 ) ( 1452 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 288 ) ( 120 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 774 ) ( 1121 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 18241 ) ( 20246 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 13 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1617 ) ( 1003 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5925 6572
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 50 62
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 100 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 63 ) ( 1544 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 100 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 13 1482
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 25597 52622
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 30542 56113
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 957 ) ( 1594 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 5902 5085
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 10 5
Залишок коштів на початок року 3405 31 28
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 2
Залишок коштів на кінець року 3415 41 31

Примітки Протягом звiтного перiоду Пiдприємство здiйснювало розрахунки грошовими коштами у нацiональнiй валютi. Залишок грошових коштiв на початок року на розрахунковому рахунку - 31 тис.грн. На 31.12.2014 р. на розрахунковому рахунку - 41 тис. грн. Обмежень по використанню грошових коштiв немає.
Рядок 3095 «Iншi надходження» складає 54 тис.грн, а саме:
- надходження виплат за лiкарняними – 27,0 тис.грн.;
- позитивна курсова рiзниця пiд час продажу iноземної валюти – 14 тис.грн.;
- надходження в залiк погашення нанесених збиткiв – 13 тис.грн;
Рядок 3190 «Iншi витрачання» складає 1617 тис.грн., а саме:
- оплата послуг банку – 91 тис.грн.;
- виплата пiдзвiтних сум – 113 тис. грн.;
- оплата утримань з робiтникiв (алiменти, штрафи) – 13 тис.грн.;
- виплата цiльової поворотної допомоги робiтникам – 491 тис.грн.;
- оплата перiодичних видань – 4 тис.грн.;
- негативна курсова рiзниця пiд час продажу iноземної валюти – 65 тис.грн.;
- оренда необоротних активiв – 840,0 тис.грн
Керівник Хацько Володимир Петрович
Головний бухгалтер Хацько Любов Борисiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення" за ЄДРПОУ 30354045
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Карбо та Крiплення" за ЄДРПОУ 30354045
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5500 0 0 1375 21109 0 0 27984
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 156 0 0 156
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 5500 0 0 1375 20953 0 0 27828
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 5615 0 0 5615
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 8 0 0 0 0 0 8
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 8 0 0 0 0 0 8
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 8 0 0 5615 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 5500 8 0 1375 15338 0 0 0

Примітки Статутний капiтал Пiдприємства склав 5 500 000 грн. Статутний капiтал подiлений на 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) штуки простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,0 грн. (Одна тисяча грн). Власний капiтал ПрАТ "Карбо та Крiплення" складається iз статутного капiталу, резервного капiталу та нерозподiленного прибутку. Облiк статутного капiталу вiдображається на рахунку "Статутний капiтал" i його розмiр вiдповiдає установчим документам. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р. дорiвнює 15338 тис. грн. Резервний капiтал було сформовано у сумi 1 375 тис. грн. Вартiсть чистих активiв (22221 тис. грн.) перевищує статутний капiтал Пiдприємства. Вiдповiдно до п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України, ПрАТ "Карбо та Крiплення" не повинно оголошувати про зменшення статутного капiталу та вносити вiдповiднi змiни до Статуту.
Керівник Хацько Володимир Петрович
Головний бухгалтер Хацько Любов Борисiвна