Адрес: 86193, п. Свердлово, г. Макеевка, Донецкая обл., Украина. e-mail: postmaster@carbokrep.com.ua

Тел: +38 062 2102653, +38 062 2102654, +38 062 2102657, +38 0623 284524. +38 068 9402424, +38 067 6297200.

Увага акціонерів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ"

I. Загальні відомості

  • Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ"
  • Код за ЄДРПОУ – 30354045
  • Місцезнаходження - 86193, мiсто Макiївка, вулиця Дорожна, 1 "Б"
  • Міжміський код та телефон, факс - 062-210-26-53 062-210-26-54
  • Електронна поштова адреса - postmaster@carbokrep.com.ua
  • Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.carbokrep.com.ua
  • Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "КАРБО ТА КРIПЛЕННЯ" Протокол № 8-2014 вiд 31.12.2014 року продовжити контракт з Керуючим Хацько Володимиром Петровичем (Паспорт ВЕ 692103 виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй областi 26.02.2002 року) до 31.12.2015 року.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Керуючий

Хацько В.П.