ООО Научно Производственная Компания
«Карбо и Крепь»

Адрес: 01013, г. Киев, ул. Деревообрабатывающая, 5\330

e-mail: i.b.t@carbokrep.com.ua

Тел: +38 099 222 02 50.

Увага акціонерів

ПрАТ «Карбо та Кріплення»

За рішенням Наглядової ради (Протокол № 2-2016 від 15.03.2016 р.) 19 квітня 2016 року о 10:00 годині в офісі будівлі відбудуться Загальні збори акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Карбо та Кріплення». Реєстрація акціонерів починається о 9:30год. та закінчується о 10:00год., за адресою: 01030, м.Київ, Шевченківський район, вул. М. Коцюбинського, 5/2.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 13 березня 2016 року у порядку встановленому законодавством про Депозитарну систему України.

Порядок денний:

  1. Обрання секретаря та голови Загальних зборів акціонерів Товариства;
  2. Обрання членів лічильної комісії;
  3. Затвердження звіту керуючого про результати господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
  4. Затвердження аудиторського висновку про фінансовий стан Товариства за 2015 рік;
  5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік;
  6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
  7. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
  8. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
  9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
  10. Внесення змін до Статуту Товариства.

Ознайомлення з матеріалами до порядку денного проводиться за адресою: 01030, м.Київ, Шевченківський район, вул. М. Коцюбинського, 5/2., в офісі будівлі, з пн.- пт. з 9:00 до 17:00. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Голова наглядової ради Тулуб І.Б.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 36266 37099
Основні засоби 9392 11032
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9891 10517
Сумарна дебіторська заборгованість 16028 21910
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 41
Нерозподілений прибуток 16847 15338
Власний капітал 23730 22221
Статутний капітал 5500 5500
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 4455 7448
Чистий прибуток (збиток) 1510 -5615
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 35 60